TEIP JA TEIPIMINE

KONTROLLNIMEKIRIJUHENDTEIP

Ehitus- ja aknateipide paigalduse kontrollnimekiri

— Kas on olemas teibi tehniliste andmete leht?

— Kas on olemas teibi paigaldusjuhend?

— Kas valitud teip on mõeldud kasutamiseks antud paigaldustingimustes?

Milline on õhutemperatuur paigalduskohas vs lubatud teibi käsitlemise temperatuurivahemik?

Milline on nakkepinna temperatuur vs lubatud teibi käsitlemise temperatuurivahemik?

Milline on teibitoote enda temperatuur lubatud teibi teibitoote temperatuur kasutamise ajal?

— Kas nakkepind on kuiv?

— Kas nakkepind on puhas (nt pakendist võttes) või kas nakkepinda on korralikult puhastatud?

— Kas iga nakkepinnaga on tehtud eelnev nakkekatse vähemalt 48h enne paigaldustööde algust?

— Kas nakkekatsete tulemused saab hinnata: ebarahuldav, rahuldav, hea, väga hea, suurepärane?

— Kas teibi paigalduseks vajalikud survetööriisted (rullik ja/või spaatel) on käepärast?

— Kas on otsustatud, et kas nakkepinnad vajavad kruntimist, et suurendada nakkeenergiat?

— Kas teip on kinnitatud paigalduskohale ilma voltide ja kurdudeta?

— Kas teibi servad on nakkepinna küljes kinni?

— Kas paigaldatud teibi all on välditud suuremad õhumullid?

— Kas erinevate teibiribade liitumiskohtades on katva teibiriba ülekatte pikkus suurem kui 5cm?

— Kas paigaldatud teip ei ole stressi all, et oleks välditud teibi libisemise võimalus nakkepinnal?

— Kas kõik õhku läbi laskvad kohad tarindis (praod, augud, vuugid, uurded, jne) on tihendatud?

— Kas hästi nakkuvatel pindadel on tagatud vähemalt 10mm laiune teibi osa nakkeala?

— Kas keskmise nakkega pindadel on tagatud vähemalt 15mm laiune teibi osa nakkeala?

— Kas karedatel, poorsetel, jne pindadel on tagatud vähemalt 30mm laiune teibi osa nakkeala?

— Voltide ja kurdude esinemisel: kas kurdudega kohad on eraldi teibitükkidega üle teibitud?

— Kas teibi paigaldusjuhendit on järgitud?

— Kas teibi järelnakke kvaliteet on kontrollitud?

Ehitusteipide paigaldus juhend

Nakkepind (ehk pind, mille külge teip paigaldatakse)

 • Nakkepind peab olema kuiv. Kivi-, krohvi- ja betoonpinnad võivad olla vähesel määral materjali sisse adsorbeerunud niiskusega.

 • Nakkepind peab olema puhas st tolmu- ja saasteainete vaba. Ehitusobjektil tähendab puhas pind alati puhastatud pinda! Hari ja lapp aitavad!

 • Teibitaval pinnal ei tohi olla jääd ega härmatist.

 • Betooni, krohvi, kivi või kareda puitpinna nakke parandamiseks saab kasutada krunti ehk primer. Krunti võib aga ei pea kasutama.

Survetundlik liim

 • Teipidel on üldjuhul survetundlik liim. Teibi paigaldamisel on vaja liim suruda vastu nakkepinda. Ajas kestev (pikaajaline) nakke kvaliteet tekib vaid siis, kui teip on nakkepinna vastu surutud piisava tugevusega.

 • Piisava paigaldussurve saavutad lihtsamini kui kasutada rullikut või spaatlit.

Temperatuur

 • Õhk ja teibitav pind võivad olla kuni -10°C, sõltub konkreetsest teibitootest.

 • Teip ise (toode) peab alati olema +5°C, veelgi parem kui +20°C.

Järelnake

 • Teipide lõplik kandetugevus (ehk järelnake) tekib 6-48h jooksul.

 • Nakketugevust kontrollida kui järelnakke tekkeks vajalik aeg on möödunud.

 • Jahedates (temperatuurid alla +5°C) oludes tekib järelnake aeglasemalt.

Üldpõhimõtted

 • Teip võib nakkuda erinevate pindade külge erinevalt. Esmalt testi alati konkreetse nakkepinna ja konkreetse teibi sobivust ja nakke kvaliteeti.

 • Teip on vaja kinnitada ilma voltide ja kurdudeta.

 • Kasuta õiget teipi õiges kohas!

Kuidas valida ehitusteipi

 Millised on teibi paigaldustingimused? 1. Temperatuur: Soe | Jahe | Külm

Õhu- ja nakkepinna temperatuur. Kui teibi madalaim lubatud kasutus- (paigaldus-, töötlemis-) temperatuur on +5°C, siis ei ole seda teipi lubatud kasutada oludes kus õhu- ja/või paigalduspinna temperatuur on madalam kui +5°C.

Kui teibi kõrgeim lubatud kasutustemperatruur on +30°C, siis ei ole lubatud seda tepi kasutada tumedatel varjestamata fassaadidel ja katustel, kus (ka Eesti oludes) suvel keskpäevane otsene päikese kiirgus tõstab fassaadipinna temperatuuri üle lubatud maksimaalse piirmäära.

Teibitoote enda temperatuur. Ka need teibitooted, mille lubatud kasutustemperatruur on miinuskraadides, peavad ise olema +5°C või soojemad (soovitavalt toasoe +18°C).

Millised on teibi paigaldustingimused? 2. Niiskus: Kuiv | Niiske | Märg

Niisketes oludes on vaja kasutada kvaliteetseid teipe, mis ei karda niiskust (PE või fliisteibid) ja mille liim nakkub ka niisketes oludes (testi ja katseta enne teibi valimist).

Nakkepinda adsorbeerunud niiskus ei ole takistuseks vee baasil akrüülliimiga teipide kasutamisel. Teipimine märgades tingimustes nõuab erimeetmete kasutamist, nakkepindade kuivatamist. Kõikide akrüülteipide puhul on takistuseks veekile nakkepinnal, vältida tilgakujulist niiskust!

Mis pindade külge teip peab nakkuma? Kivi-Betoon-Krohv. Puit. Kile-Membraan. Metall. Plastik. EPS/XPSPIR foolium.

Kivi | Betoon | Krohv | Saepinnaline puit – need on probleemsemad pinnad ja nõuavad suurema liimikogusega teibi kasutamist!

Krundi/Praimer’i kasutamine vähendab keeruliste ja raskete paigaldustingimuste (külm ja niiske) negatiivset mõju ning minimeerib probleemsete nakkepindadega seotud riske. Krunti ei pea kasutama, kui pind on puhas, aga krundi kasutamine tagab alati parima tulemuse!

Kas valitud teip on siseteip või välisteip? Välisteipe võib kasutada ka sees, siseteipe ei või väljas kasutada. Aknateipidel need üldväited ei kehti!

Universaalteip – nii võib nimetada teipe, mis nakkuvad paljude erinevate nakkepidadega, aga see ei tähenda, et neid teipe võiks kasutada nii sise- kui välistingimustes!

Kui lai peaks olema kasutatav teip?

Kui nakkepind on sile, puhas ja kuiv, siis minimaalne nakkeulatus on 12mm, millele teip peab ühtlaselt, voltide ja kurdudeta nakkuma.

Kui nakkepind ei ole piisavalt sile, siis minimaalne nakkepinna ulatus on 20mm, millele teip peab ühtlaselt, voltide ja kurdudeta nakkuma (soovitatavalt vähemalt 25mm).

Kui nakkepinnaks on karvane puit, krobeline kivi, krohvi või betoonipind, siis on soovituslik kasutada laiemat (nt 100 või 150 mm) teipi või kruntida nakkepind enne teipimist.

Nt kui puitakna paigaldusvuuk on 20mm, aken bauroc seinas – siis akna külge paigaldatav teibi osa min. 12mm, vuuki kattev teibiosa 20mm, bauroc pind (keskmselt kare) külge min 20mm, kokku 52mm ehk vaja on kasutada vähemalt 60mm laiust teipi (paigaldusribade jaotis nt 12|48).

Kas teip on vaja hiljem üle krohvida? Kui jah, siis tuleb kasutada fliismaterjalist teipe.

Kas teip paigaldatakse tasapinnaliselt või nurga all? Kui teipi paigaldada tasapinnaliselt, siis on kõige õigem kasutada ühe katteribaga teipi. Kui teip katab teineteise suhtes nurga all olevate pindade vahelisi vuuke (nt toa sisenurk 90°, aknapõse ja aknaraami vaheline nurk, jne), siis on mugavam (ka kiirem ja tagab kvaliteetsema teipimistulemuse), kasutada mitme katteribaga teipi.