HEA EHITUSTAVA

HEA EHITUSTAVA

Ehitusreeglite Nõukogu siinavaldatud käsitlus on kasutamiseks vaba selle avaldamise hetkest. Mistahes subjektid võivad jõustada seda enda võimkonna piires kas siin esitatud või muudetud kujul, sh.
   – lepingutes
   – projektdokumentatsioonis
   – projekti lähteülesannetes, arhitektuur-planeerimisülesannetes, projekteerimislubades
   – käskkirjade, ringkirjade, määruste ja muude õigusaktidega.
1. Ehitised tuleb kavandada, püstitada, muuta ja korras hoida nii, et
   – nad oleksid ehituskunstiliselt ja teostuselt heatasemelised ja oma keskkonda sobivad;
   – ei looks ülemäärast ohtu inimestele, varale ega keskkonnale;
   – nende tarbeomadused säiliksid kogu kavandatud eluea jooksul.
2. Kui ei ole teisiti kokku lepitud, loeb nõukogu püsiehitise kavandatud elueaks vähemalt 50 aastat. Ehitise elementide (ehitusosade, tarindite, toodete) kavandatud elueaks loeb nõukogu sealhulgas:
2.1. ehitiste mistahes alused, kande- ja piirdetarindid, välistorustikud (v.a. soojustrassid), sisetorustikud, küttekehad, loomulik ventilatsioon, korstnad, mastid, tornid – 50 aastat.
2.2 elektri ja side välisliinid, mahutid, mittetööstuslikud küttekolded, tehisventilatsioon (v.a. elektriseadmed), sanitaartehniline sisseseade (nagu klosetipotid või vannid), põrandakatted, küttetrassid – 20 aastat
2.3. teede ja väljakute katted, ruumide elektriinstallatsioon, küttekatlad ja boilerid, mõõte- ja reguleerimisaparatuur, automaatika, ehituses kasutatav masinaehitustoodang (nagu liftid või pumbad), värvkatted – 10 aastat.
3. Kavandatud eluiga loetakse veel väljapeetuks ka siis, kui esinevad ehitise elementide tõrked või hädaseisundid, mis
3.1. ei kahjusta inimesi, naabertarindeid ega vara (nagu mööbel, sisseseade või ladustatud tooted)
3.2. on kõrvaldatavad (remondiga, asendusega) ilma naabertarindeid lõhkumata ega ehitise kasutamist peatamata
3.3. on kõrvaldatavad väiksemate kuludega kui kulud asendavale uusehitisele või selle osale, arvestatult ümber ehitise järelejäänud elueale.
4. Ehitisi, mis rahuldavad p.1, 2, 3. nõudeid, loeb nõukogu ehitatuks hea ehitustava (üldtunnustatud ehitusreeglite) järgi. Nõuete, reeglite, normide, juhendite jne. tüüpi teavet, mida rakendatakse selliste ehitiste kavandamiseks, püstitamiseks, muutmiseks või kasutamiseks, peab nõukogu heaks ehitustavaks (üldtunnustatud ehitusreegliteks), sõltumata sellest, kas seda teavet on kirjeldatud või formaliseeritud (vormistatud
dokumendina).
5. Nõukogu tunnistab heaks ehitustavaks (üldtunnustatud ehitusreegliteks) ka
5.1. Nõukogu liikmesorganisatsiooni poolt väljaantud, ehituse tehnilisse külge puutuvad dokumendid, kui
   – need on antud organisatsiooni ainupädevuses, või see on antud küsimuses vaieldamatu autoriteet;
   – kui need ei ole küll antud organisatsiooni ainupädevuses, ent on kooskõlastatud kõigi kaaspädevate organisatsioonidega.
5.2. Ehitusküsimustes pädevate riigiasutuste poolt ette-nähtud korras väljaantud, ehituse tehnilist külge puutuvad dokumendid.
5.3. Teiste maade vastavasisulised dokumendid või muud teabeallikad, mida iseloomustatakse kui
   – inglise keeles good engineering, good engineering practice, (good) workmanship
   – saksa keeles allgemein anerkannten Regein der Technik, allgemein anerkannten Bauregein, Handwerksregein
   – soome keeles hyvä rakennustapa
kui need rahuldavad Eesti tingimustes nõudeid p. 1, 2, 3.
5.4. Mistahes eeskuju, mis rahuldab kas nõudeid p. 1, 2, 3. või kokkuleppinute ringi.
6. Vaideküsimuste korral p. 5. kohta langetab otsused nõukogu.
7. Ehitiste kavandamisel, püstitamisel, muutmisel või kasutamisel tuleb järgida head ehitustava (üldtunnustatud ehitusreegleid).
8. Käesoleval seisukohal ei ole mingit õiguslikku jõudu. Ent antud seisukoht või selle mistahes osa võib saada õigusliku jõu
8.1. Kui see sätestatakse seadusega.
Seaduse objektideks võivad olla p. 1, 7 ja 5.2.
Ülejäänud pp. jõustamine võidakse volitada valitsusele või pädevale valitsusasutusele (ministeeriumile)
8.2. Kui see sätestatakse seaduse täitmiseks valitsuse määrusega.
8.3. Kui see sätestatakse seaduse või valitsuse määruse täitmiseks volitatud ametiisiku (ministri) määrusega.
8.4. Kui see sätestatakse omavalitsuse määrusega selle võimkonnas.
8.5. Kui see sätestatakse mistahes muu juriidilise isikupoolt- tema võimkonnas.
8.6. Kui see sätestatakse pooltevahelise lepinguga – lepingu piires.
9. Nõukogu jätab endale õiguse mitte tunnistada heaks ehitustavaks (üldtunnustatud ehitusreegliteks) mistahes nõuete, reeglite, normide, juhendite jne. tüüpi teavet, mis kas
   – praktiliselt ei taga nõuete p. 1.2. 3 täitmist või
   – ei taga ehitiste üldtunnustatud tarbeomadusi või
   – mille täitmine ei ole praktiliselt kontrollitav
10. Kõigil subjektidel on vabadus formuleerida head ehitustava (üldtunnustatud ehitusreegleid) teisiti kui siin sätestatud, ent ka nõukogul on vabadus selliseid formuleeringuid mitte tunnistada.