PUITTARINDITÖÖD. KELDRI-, KORRUSE- JA PÖÖNINGUVAHELAGI

PUITTARINDITÖÖD.

KELDRI-, KORRUSE- JA PÖÖNINGUVAHELAGI

SISUKORDTÖÖDE KIRJELDUSTÖÖETAPIDEELTÖÖDTRADITSIOONILINEPLATVORMJÄRELTÖÖDKVALITEET

SISUKORD

Tööde kirjeldus
Tööetapid
Eeltööd
Traditsiooniline või platvormmeetod
Järeltööd
Kvaliteedi tagamine

TÖÖDE KIRJELDUS

Lähteolukord

Eelnevad tööd on tehtud projektide kohaselt, kontrollitud ja heaks kiidetud. Puitmaterjal on ehitusplatsil olemas ja paigaldamiseks valmis. Ehitusplatsil on olemas tööks vajalikud materjalid ja seadmed.

Lõpptulemus

Keldri-, korruse- ja/või pööninguvahelae puittarind on tehtud projektide kohaselt. Töö on kontrollitud ja tunnistatud projektidele vastavaks. Töö käigus tekkinud jäätmed on sorteeritud ja töökoht koristatud.

Seotud tööd

Soojustamine, tuuletõkke paigaldamine ja muud tarinditööd.

Brigaad

2…3 töölist

TÖÖETAPID

Eeltööd

– avakoosolek ja töökoha vastuvõtmine
– materjalide vastuvõtmine, kontrollimine ja ajutine ladustamine
– projektide ülevaatamine
– materjalide ja masinate kohaletoimetamine
– tööaegsed kaitsemeetmed

Abitööd

– mõõtmine ja märkimine
– materjalide ja tööjooniste kontrollimine
– materjalide tööaegne teisaldamine
– tööaegne koristamine
– töökaitsemeetmed

Seina puittarinditöö

Keldrivahelagi

Korrusevahelagi

Pööninguvahelagi

Järeltööd

– kaitsemeetmed
– töövahendite hooldamine
– seadmete äraviimine ja ladustamine
– jäätmete sorteerimine ja koristamine
– töökoha üleandmine

Eeltööd

Töö alustamiseks vajalike eelduste loomine
1. Enne töö alustamist viiakse läbi avakoosolek, millel lepitakse kokku tööd puudutavates küsimustes. Avakoosolekul arutatakse läbi keldri-, korruse- ja/või pööninguvahelae ehitamise ajakava, seadmete, tööjõu, materjalide ja tarvikute kättesaadavus, projektid, paigaldusjuhendid ja -järjekord, kvaliteedinõuded ja tööohutus. Kontrollitakse projektide teostatavust. Erilist tähelepanu pööratakse liitedetailidele. Vaadatakse üle kaitsemeetmeid ja paigaldustööd puudutavad õigusaktid ja kohalikud eeskirjad.

Tööliste instrueerimine
2. Brigaadile antakse ülevaade töökohast ja töömeetoditest. Brigaadile selgitatakse tööetappide kvaliteedinõudeid ja kvaliteedi tagamise meetmeid ning töö- meetodi, objekti ja toodete ohutusnõudeid. Brigaad peab teadma puittarindi tegemise järjekorda.

Töökoha vastuvõtmine
3. Töökoha vastuvõtmisel kontrollitakse, kas eelmised tööetapid on tööde alustamiseks vajalikus järgus ja vastavad projektidele. Tööks vajalikud eelmistel tööetappidel tehtud tarindid peavad olema valmis, kontrollitud ja heaks kiidetud. Kontrollitakse aluse vertikaalsust ja horisontaalsust. Ülevaatusel avastatud vead ja puudused protokollitakse ning kõrvaldatakse enne töö alustamist.

4. Töökohal tuleb luua niisugused töötingimused, mis võimaldavad saavutada nõuetekohase kvaliteedi. Enne tööde alustamist tehakse kindlaks valitsevate ilmaolude mõju töötegemisele. Veendutakse, et töökohal valitsevad tingimused vastavad materjalide kasutusnõuetele (temperatuur, niiskus) ja ohutusnõuetele (elekter, valgustus, puhtus). Sõiduteed ning maha- ja pealelaadimiskohad peavad vastama koormustele. Sõidu- ja liikumisteed peavad olema eraldatud. Sõiduteed ei tohi ristuda ehitusplatsi liikumisteedega

Masinate ja seadmete kontrollimine
5. Enne masinate ja seadmete kohaletoimetamist ja kasutusele võttu kontrollitakse nende korrasolekut ja sobivust kavandatud tööks. Vajalikud materjalid, masinad ja seadmed toimetatakse töökohale.

Töötasapinnad
6. Puittarinditöödel kasutatakse ohutusnõuetele vastavaid kontrollitud tellinguid ja sobivaid töölavasid. Kõrgtöödel kasutatakse ohutuse tagamiseks turvarakmeid ja -köit. Kukkumist ära hoidvatele kaitsemeetmetele ja ohutusele tuleb pöörata pidevalt tähelepanu.

Tõstevahendid
7. Enne tõstmist kontrollitakse tõstetrosside, -kettide ja teiste tõstevahendite seisukorda ja lubatud koormust. Tõstetrossid, -ketid ja teised tõstevahendid kinnitatakse tõsteaasade või tarindi tootja näidatud tõstekohtade külge. Vajaduse korral kasutatakse tõstetugesid ehk haaratseid. Puitmaterjali tõstmisel jälgitakse pidevalt tõstetrosside, -kettide ja teiste tõstevahendite seisukorda.

Tõstetsoon
8. Kõrvaliste isikute liikumise tõkestamiseks eraldatakse tõstetsoon muust ehitusplatsist piirete, pukkide või lipunööri/ ohutuslindiga. Tõstetööde ajal on tõstetsoonis liikumine keelatud.

Tõstmine
9. Tõstmise ajal peab paigaldajate ja tõsteseadme juhi vahel olema silmside või korralik raadioside. Kui kraana või muu tõsteseadme juhil pole võimalik koorma liikumist kogu aeg näha, tuleb kasutada signaliseerija abi. Suurte puiduvirnade tõstmisel kasutatakse juhtimisköit.

Puitmaterjali vastuvõtmine
10. Puitmaterjali vastuvõtmisel kontrollitakse tarne vastavust saatelehele, materjali seisukorda ning vastavust projektidele ja lepingutele. Kontrollitakse, kas materjali niiskusesisaldus on puittarindi tegemiseks sobiv (alla 24%). Materjali juurde kuulub tootekirjeldus, milles peavad olema ka andmed kasutatud puidu kohta.

Puitmaterjali ladustamine
11. Ehitusplatsil peab olema piisavalt ruumi puitmaterjali tõstmiseks, transportimiseks ja ajutiseks ladustamiseks. Puitmaterjali tarned ning paigaldusaeg ja -järjekord kavandatakse nii, et puitu poleks vaja ehitusplatsil asjatult ladustada. Ajutise ladustusplatsi pind peab taluma puitmaterjali koormust. Õhukuiv puitmaterjal ladustatakse tasasele pinnale asetatud aluslattidele. Puitmaterjal laotakse virna kihtide kaupa ja kihtide vahele pannakse vahelipid, et õhk virnas saaks liikuda. Kaitseks niiskuse ja mustuse eest kaetakse virn kattega.

Traditsiooniline meetod, vahelaed

Kui puittarindi tegemisel kasutatakse traditsioonilist meetodit, ehitatakse vundamendi
peale kõigepealt seinakarkass. Hoone kogu sein tehakse jätkuvpostidega või posttalameetodil. Posttalameetodi puhul paigaldatakse vahelagede talad enne järgmise korruse seinatarindi tegemist. Materjalina kasutatakse pikka või mõõtu saetud (pre cut) puitu.

Aluse kontrollimine
12. Kontrollitakse hoone mõõtmeid ja diagonaalide võrdsust. Vundamendile paigaldatakse hüdroisolatsioon, mis takistab niiskuse tungimist tarindisse. Nurkades ja liitekohtades paigaldatakse hüdroisolatsioonimaterjal ülekattega.

Keldrivahelaed

Kandeliistude paigaldamine
13. Saetakse valmis vajaliku pikkusega talad. Talade külge naelutatakse kandeliistud. Kui projektis ei ole ette nähtud teisiti, kinnitatakse kandeliistud talade külgedele, et naeltele mõjuks õige lõikekoormus.

Keldrivahelae talade paigaldamine
14. Talad naelutatakse alusvöö külge ja võimaluse korral ka karkassipostide külge.

Kandelaudade paigaldamine
15. Paigaldatakse kandelauad. Poomkantidega puit tuleb koorida. Kandelauad peavad moodustama tuuletõkkematerjalile vajaliku jäikusega aluse. Kandelaudu ei pea naelutama kandeliistude külge.

Põrandalaagide paigaldamine
16. Pärast tuuletõkke ja soojustuse paigaldamist kinnitatakse talade peale põrandalaagid. Laagide pind peab olema täiesti loodis, sest tavaliselt jääb see pealistarindi aluseks.

Korruse- ja pööninguvahelaed

Kandetala paigaldamine
17. Saetakse valmis vajaliku pikkusega kandetala ja kinnitatakse see projekti järgides tarindi külge. Kontrollitakse kandetala horisontaalsust.

Korruse- ja pööninguvahelae talade paigaldamine
18. Saetakse valmis vajaliku pikkusega vahelaetalad ja kinnitatakse need projektis ettenähtud viisil kandetala peale.

19. Vahelaetalade jätkamist tuleb vältida. Talade jätkud peavad jääma tugede kohale. Talad paigaldatakse kas kõrvuti ja naelutatakse kokku või siis otsakuti ja ühendatakse küljelt.

Avade toestamine
20. Avade kohale tehakse projektikohased vekslid, mis kannavad koormuse üle teistele taladele. Vajaduse korral tugevdatakse vekslitalasid paralleeltalaga.

Kandeliistud ja -lauad
21. Enne soojustusmaterjali paigaldamist kinnitatakse vahelaetalade külge vajaduse korral kandeliistud ja -lauad.

Roovitis
22. Paigaldatakse allpool asetseva kattetarindi kinnitamiseks vajalik roovitis. Kontrollitakse roovitise horisontaalsust

23. Paigaldatakse põrandalaagid. Laagide pind peab olema täiesti loodis, sest tavaliselt jääb see pealistarindi aluseks. Paigaldamisel tuleb arvesse võtta projektides ettenähtud mürasummutusnõudeid.

Platvormmeetod, keldri-, korruse- ja pööninguvahelaed

Platvormmeetod on kandvate seintega puittarindi rajamise süsteem. Platvormmeetodi puhul toimub hoone püstitamine korruste kaupa nii, et tööplatvormiks on vahelaed. Seinad tehakse valmis horisontaalasendis ja tõstetakse seejärel püsti. Platvormmeetodi puhul kasutatakse standardseid tarindikomponente.

Aluse kontrollimine
24. Tarindi välispinna suundnöörid paigaldatakse sokli nurkadesse kinnitatud laudade abil vöö pealispinna kõrgusele. Ühtlasi kontrollitakse hoone mõõtmeid ja diagonaalide võrdsust.

Keldrivahelaed

Vöö kinnitamine vundamendile
25. Enne vöö paigaldamist asetatakse vundamendile hüdroisolatsioon, et vältida niiskuse tungimist tarindisse. Nurkades ja liitekohtades paigaldatakse hüdroisolatsioonimaterjal ülekattega.

26. Saetakse valmis vajaliku pikkusega vöödetailid. Vöö välispind peab ühtima tarindi välispinnaga. Vöö kinnitatakse vundamendile keermevarraste või löökankrutega. Keermevardad on paigaldatud vundamendi ladumise või valamise käigus. Löökankrud paigaldatakse alles vööde kinnitamise ajal.

Peatalade kinnitamine
27. Peatalad paigaldatakse ja kinnitatakse konstruktsiooniprojektide kohaselt. Kesktala eraldatakse vundamendist alati hüdroisolatsiooniga. Enne lõplikku kinnitamist kontrollitakse tala horisontaalsust ja paigalduskõrguse vastavust projektile.

Kandelaudade tegemine ja kinnitamine
28. Kui soojustamiseks kasutatakse puistevilla või soojustusplaate, mis paigaldatakse pealtpoolt, peavad tarindis olema kandelauad. Kandelauad saetakse valmis vajaliku pikkusega materjalist. Kandelauad kinnitatakse talade külge enne talade paigaldamist. Lauad kinnitatakse naeltega. Enne kinnitamist kontrollitakse talade kuju (keskelt kõrgem). Laud kinnitatakse tala alla.

Valmistumine talade paigaldamiseks
29. Talade asukohad märgitakse vööle mõõdulindi ja sammuraua abil. Talade samm ja arv on märgitud tarindijoonistel. Tavaliselt on talade samm 600 või 400 mm. Materjal on tingmõõtmete või standardpikkusega ning vajaliku pikkusega talad tuleb saagida ehitusplatsil.

Keldrivahelae talade paigaldamine
30. Talad tõstetakse vundamendile ja asetatakse esialgu küliti. Küliti laotud talasid saab kasutada ajutise tööplatvormina. Talad kinnitatakse konstruktsiooniprojekti kohaselt. Talastiku selles servas, kust hiljem alustatakse plaatide paigaldamist, tehakse äärmine talavahe poole talalaiuse võrra kitsam.

Avade tugevdamine
31. Ava tugevdatakse projekti kohaselt.
Kõigepealt paigaldatakse ava külgedele jäävad talad ja seejärel nende vahele vekslid. Ava kohal talasammu ei muudeta. See võimaldab kasutada kattetarindi tegemisel terveid plaate, mis kiirendab tööd ja vähendab materjalikadu. Ava kohal kasutatakse talade sidumiseks tavaliselt talakingi. Töö lihtsustamiseks tuleks talakingad külgtaladele ja vekslitele kinnitada enne nende paigaldamist.

Keldrivahelae täiendav jäigastamine
32. Vajaduse korral paigaldatakse keldrivahelae jäigastamiseks konstruktsiooniprojektis ettenähtud jäikussidemed ja toed. Lisajäigastajateks võivad olla joonisel kujutatud ristikujulised jäikussidemed või talamaterjalist tehtud põiktoed, mille alla paigaldatakse laud. Ristikujulised jäikussidemed tehakse talasammu järgi ja kinnitatakse alles katteplaatide paigaldamise käigus.

33. Põiktoed kinnitatakse talade paigaldamise käigus. Talasammule vastavaid risttugesid saab kasutada ka talasammu määramiseks.

Aluspõranda tegemine
34. Aluspõrandaplaatide paigaldamist alustatakse talastiku sellest servast, kus äärmine talavahe jäeti poole talalaiuse võrra kitsamaks. Esimene plaadirida laotakse paika ja kinnitatakse esialgu ainult ajutiselt ilma liimita. Seejärel kontrollitakse plaadirea paiknemist. Järgmised plaadiread paigaldatakse esimese rea järgi. Kasutatakse terveid plaate ja plaatidega kaetakse ka avad. Plaadid kinnitatakse liimi ja naelte või kruvidega. Liim ei tohi kuivada enne plaatide lõplikku kinnitamist. Kui kõik plaadid on kinnitatud, võetakse esimene plaadirida lahti ja kinnitatakse lõplikult – esmalt liimiga ja seejärel naelte või kruvidega.

35. Viimasena lõigatakse maha plaatide servad ja tehakse avad. Kui saetakse pärast plaatide paigaldamist, ei teki paigaldustööde ajal tööplatvormile saepuru, mis võib põhjustada libisemist. Pärast saagimist koristatakse saepuru.

Korrusevahelaed

Ettevalmistused vahelaetalade paigaldamiseks
36. Enne vahelaetöö alustamist kontrollitakse seinte asendit ja paiknemist. Pärast talade paigaldamist ei saa seinte asendit enam muuta. Seinte sirgust kontrollitakse suundnööriga ja vertikaalsust vesiloodiga. Seinte asendi korrigeerimiseks kasutatakse abitugesid. Lõpuks kontrollitakse veel kord, kas ruumi alumisest ja ülemisest servast mõõdetud diagonaalid on võrdsed.

Korrusevahelae paigaldamine
37. Korrusevahelagi paigaldatakse samuti kui keldrivahelagi (vt p 25…35).

Järelevalve
38. Enne kandvate seinte ja laekandurite katmist tuleb korraldada nende ülevaatus. Ülevaatuse kohta koostatakse akt. Ülevaatusel, mille viib läbi järelevalveametnik, kontrollitakse ka sidemete vastupidavust tuule- ja paindekoormusele.

Järeltööd

Kaitsemeetmed, pindade puhastamine ja jäätmete sorteerimine
39. Eemaldatakse tööaegsed kaitsekatted ja -tarindid. Puhastatakse ümbrus, liikumisteed, liituvad tarindielemendid ja varustus ning taastatakse nende tööeelne seisukord. Töövahendid ja masinad puhastatakse, neid hooldatakse ja pannakse need tulevaseks kasutamiseks hoiule. Töökoht koristatakse, jäätmed sorteeritakse ning toimetatakse ettenähtud kohta. Vajaduse korral rakendatakse puittarindi kaitseks vajalikke meetmeid.

Lõppülevaatused
40. Enne üleandmist kontrollitakse tehtud tarindeid. Puittarind peab olema terve ning vastama projektidele ja lepingutele. Kontrollitakse ka puittarindi vastavust temperatuuri- ja niiskusnormidele.

Üleandmine
41. Puittarindi üleandmisel antakse üle ka järelevalveaktid. Samuti antakse üle puittarindit puudutavad hooldus- jms juhendid

KVALITEEDI TAGAMINE

Enne tööd

Instrueerimine
Veendutakse, et töötaja on instrueeritud ja talle on tutvustatud töökohta. Samuti peab tundma materjalitootjate juhendeid. Töölisi juhendatakse vajalikul määral.

Avakoosolek
Avakoosolekul lepitakse kokku töö tegemiseks vajalik: töö- ja kvaliteediprojektid, ladustamise, säilitamise ja kaitse korraldamine, vastutavad isikud, kvaliteedikontrolli- ja ohutusküsimused, ajakava ja tööajad. Koostatakse avakoosoleku protokoll, millesse märgitakse võimalikud muudatused. Protokoll lisatakse objekti dokumentatsioonile.

Töökoha vastuvõtmine
Kontrollitakse töökoha valmisolekut ja võimalust teha tööd projektide kohaselt. Koostatakse vastuvõtuprotokoll.

Puitmaterjali vastuvõtmine
Kontrollitakse saate- ja veolehtede korrektsust ning võimalike transpordi- jt vigastuste olemasolu. Tootekirjelduste järgi kontrollitakse, kas vastuvõetav puitmaterjal vastab nõuetele.

Töö ajal
Kõik töö kvaliteeti mõjutavad asjaolud ja kvaliteedi tagamiseks vajalikud toimingud registreeritakse näiteks objektipäevikus. Sinna märgitakse üles näiteks ilmaolud, temperatuur ja suhteline niiskus, järelevalvetoimingud ja mõõtmised ning nende tulemused. Kvaliteedikontroll viiakse läbi projektdokumentide kohaselt. Tehakse kindlaks kõrvalekallete põhjused ja kõrvaldatakse need kohe. Asjaolud, millele tuleb pöörata puidust aluspõranda- või vahelaetarindi tegemisel pidevalt tähelepanu:
– mõõtmete täpsus (vertikaalsus ja horisontaalsus ning sirgus)
– materjalide, tarvikute, seadmete ja valmisdetailide transportimine, tõstmine ja hoidmine
– tellingud ja tõsteseadmed
– paigaldustingimused (näiteks temperatuur, tuul, niiskus, valgustus ja puhtus)
– ajutised toed, kaitsekatted ja -tarindid, kinnitused
– materjalide omavaheline sobivus ja seisukord
– kondensatsioonivee eemaldamine ja kaetavate tarindite nõuetekohasus.

Pärast tööd
Pärast töö lõpetamist arhiveeritakse dokumendid. Enne tellijale üleandmist kontrollitakse valmis tööd.

Lõppülevaatus
Enne töö üleandmist korraldatakse lõppülevaatus. Seda tehakse üleandmise kontrollküsimustiku abil. Vead ja puudused kõrvaldatakse enne, kui objekt tellijale üle antakse.

Valmis töö üleandmine
Tellija, projekteerija ja töövõtja kontrollivad tehtud tööd, võrdlevad tulemust dokumentidega ning kinnitavad töö vastavust lepingule ja projektidele. Ülevaatus, võimalikud märkused ja parandusettepanekud protokollitakse. Puittarinditööde üleandmisel antakse tellijale üle puittarindit puudutavad juhendid (kasutusjuhend, hooldusjuhend jms).