PUITTARINDITÖÖD, SEINAD

PUITTARINDITÖÖD

PUITTARINDITÖÖD, SEINAD

SISUKORDTÖÖDE KIRJELDUSTÖÖETAPIDEELTÖÖDTRADITSIOONILINEPLATVORMJÄRELTÖÖDKVALITEEDI TAGAMINE

SISUKORD

Tööde kirjeldus
Tööetapid
Eeltööd
Traditsiooniline või platvormmeetod
Järeltööd
Kvaliteedi tagamine

TÖÖDE KIRJELDUS

Lähteolukord

Puidust seinatarindi püstitamise eel tehtud tarindid (näiteks vundamendid) on projektide järgi kontrollitud ja heaks kiidetud. Platvormmeetodi puhul on tehtud ka vahelae puittalastik ning selle peale on paigaldatud alaline või ajutine aluspõrand, mis on kasutatav alusena järgmise kõrgusjärgu montaažil. Puitmaterjal on ehitusplatsil olemas ja paigaldamiseks valmis. Ehitusplatsil on olemas tööks vajalikud materjalid ja seadmed

Lõpptulemus

Seinatarindid on tehtud projekti kohaselt. Töö on kontrollitud ja tunnistatud projektidele vastavaks. Töö käigus tekkinud jäätmed on sorteeritud ja töökoht koristatud

Seotud tööd

Teiste hooneosade puittarinditööd, soojusisolatsiooni ja ehitusplaatide paigaldamine ning akna- ja uksetööd.

Brigaad

2…5 töölist

TÖÖETAPID

Eeltööd

– avakoosolek ja töökoha vastuvõtmine

– materjalide vastuvõtmine, kontrollimine ja ajutine ladustamine

– projektide ülevaatamine

– materjalide ja masinate kohaletoimetamine

– aluse kontrollimine, mõõtmine ja märkimine

Abitööd

– mõõtmine ja märkimine

– materjalide ja tööjooniste kontrollimine

– materjalide tööaegne teisaldamine

– tööaegne koristamine

– töökaitsemeetmed

Seina puittarinditöö

Traditsiooniline meetod

– alumise ja ülemise vöö paigaldamine, karkassipostide püstitamine, tarindi jäigastamine.

Platvormmeetod

– alumise ja ülemise vöö tegemine, seinakarkassi koostamine, tuuletõkkeplaatide kinnitamine, seina püstitamine ja rihtimine ning seinaga seotud talade paigaldamine.

Järeltööd

– seadmete äraviimine ja hoiulepanek ning töövahendite hooldamine

– jäätmete sorteerimine ja koristamine

– töökoha üleandmine

EELTÖÖD

Töö alustamiseks vajalike eelduste loomine
1. Enne töö alustamist viiakse läbi avakoosolek, millel lepitakse kokku tööd puudutavates küsimustes. Avakoosolekul arutatakse läbi puidutööde ajakava, seadmete, tööjõu, materjalide ja tarvikute kättesaadavus, projektid, paigaldusjuhendid ja -järjekord, kvaliteedinõuded ja tööohutus. Kontrollitakse projektide teostatavust. Erilist tähelepanu pööratakse liitedetailidele. Vaadatakse üle kaitsemeetmed ja paigaldustööd puudutavad õigusaktid ja kohalikud eeskirjad.

Tööliste instrueerimine
2. Brigaadile antakse ülevaade töökohast ja töömeetoditest. Brigaadile selgitatakse tööetappide kvaliteedinõudeid ja kvaliteedi tagamise meetmeid ning töömeetodi, objekti ja toodete ohutusnõudeid. Brigaad peab teadma puittarinditööde tegemise järjekorda.

Töökoha vastuvõtmine
3. Töökoha vastuvõtmisel kontrollitakse, kas eelmised tööetapid on puidutööde alustamiseks vajalikus järgus ja vastavad projektidele. Tööks vajalikud eelmistel tööetappidel tehtud tarindid peavad olema valmis, kontrollitud ja heaks kiidetud. Kontrollitakse aluse vertikaalsust ja horisontaalsust. Kontrolli käigus avastatud vead ja puudused protokollitakse ning kõrvaldatakse enne töö alustamist.

4. Töökohal tuleb luua niisugused töötingimused, mis võimaldavad saavutada nõuetekohase kvaliteedi. Enne tööde alustamist tehakse kindlaks valitsevate ilmaolude mõju töötegemisele. Veendutakse, et töökohal valitsevad tingimused vastavad materjalide kasutusnõuetele (temperatuur, niiskus) ja ohutusnõuetele (elekter, valgustus, puhtus). Sõiduteed ning maha- ja pealelaadimiskohad peavad vastama koormustele. Sõidu- ja liikumisteed peavad olema eraldatud. Sõiduteed ei tohi ristuda ehitusplatsi liikumisteedega.

Masinate ja seadmete kontrollimine
5. Enne masinate ja seadmete kohaletoimetamist ja kasutuselevõttu kontrollitakse nende korrasolekut ja sobivust kavandatud tööks. Vajalikud materjalid, masinad ja seadmed toimetatakse töökohale.

Töötasapinnad
6. Puittarinditöödel kasutatakse ohutusnõuetele vastavaid kontrollitud tellinguid ja sobivaid töölavasid. Kõrgtöödel kasutatakse ohutuse tagamiseks turvarakmeid ja -köit. Kukkumist ära hoidvatele kaitsemeetmetele ja ohutusele tuleb pöörata puittarinditöödel pidevalt tähelepanu.

Tõstevahendid
7. Enne tõstmist kontrollitakse tõstetrosside, -kettide ja teiste tõstevahendite seisukorda ja lubatud koormust. Tõstetrossid, -ketid ja teised tõstevahendid kinnitatakse tõsteaasade või tarindi tootja näidatud tõstekohtade külge. Vajaduse korral kasutatakse tõstetugesid ehk haaratseid. Puitmaterjali tõstmisel jälgitakse pidevalt tõstetrosside, -kettide ja teiste tõstevahendite seisukorda.

Tõstetsoon
8. Kõrvaliste isikute liikumise tõkestamiseks eraldatakse tõstetsoon muust ehitusplatsist piirete, pukkide või lipunööri/ ohutuslindiga. Tõstetööde ajal on tõstetsoonis liikumine keelatud.

Tõstmine
9. Tõstmise ajal peab paigaldajate ja tõsteseadme juhi vahel olema silmside või korralik raadioside. Kui kraana või muu tõsteseadme juhil pole võimalik koorma liikumist kogu aeg näha, tuleb kasutada signaliseerija abi. Suurte puiduvirnade tõstmisel kasutatakse juhtimisköit.

Puitmaterjali vastuvõtmine
10. Puitmaterjali vastuvõtmisel kontrollitakse tarne vastavust saatelehele, materjali seisukorda ning vastavust projektidele ja lepingutele. Kontrollitakse, kas materjali niiskusesisaldus on puittarindi tegemiseks sobiv (alla 24%). Materjali juurde kuulub tootekirjeldus, milles peavad olema ka andmed kasutatud puidu kohta.

Puitmaterjali ladustamine
11. Ehitusplatsil peab olema piisavalt ruumi puitmaterjali tõstmiseks, transportimiseks ja ajutiseks ladustamiseks. Puitmaterjali tarned ning paigaldusaeg ja -järjekord kavandatakse nii, et puitu poleks vaja ehitusplatsil asjatult ladustada.

12. Ajutine ladustamiskoht peab olema piisava suurusega ja paiknema ehitusplatsil sellises kohas, et ladustatud puitmaterjal ei saaks viga. Ajutise ladustamiskoha pind peab olema piisavalt tugev, et taluda materjali koormust. Õhukuiv puitmaterjal ladustatakse tasasele pinnale asetatud aluslattidele. Puitmaterjal laotakse virna kihtide kaupa ja kihtide vahele pannakse vahelipid, et õhk saaks virnas liikuda. Kaitseks niiskuse ja mustuse eest kaetakse virn kattega.

Puidust seinatarindi valmistamine

Traditsiooniline meetod

Kui puittarindi tegemisel kasutatakse traditsioonilist meetodit, ehitatakse kõigepealt vundamendi peale seinakarkass. Hoone kogu sein tehakse jätkuvpostidega või posttalameetodil. Posttalameetodi puhul paigaldatakse vahelagede talad enne järgmise korruse seinatarindi tegemist. Seina puitkarkass tehakse pikast puitmaterjalist või mõõtu saetud (pre cut) materjalist.

Aluse mõõtmete kontrollimine
13. Enne puittarinditöö alustamist kontrollitakse diagonaalide mõõtmise teel allpool asetsevate tarindite mõõtmeid ja täisnurksust. Ühtlasi kontrollitakse vundamentide kõrgusmärki ja pealispinna tasasust.

Hüdroisolatsiooni paigaldamine
14. Vundamendi peale pannakse hüdroisolatsioonimaterjal ja niiskuskindel tuuletõkestusmaterjal, mis paigaldatakse nii, et tarirauad tulevad sellest läbi.

Alusvöö paigaldamine
15. Alusvöö tehakse sügavimmutatud puidust. Valitakse välja sobiva pikkusega prussid ja saetakse need seina pikkuse järgi parajaks. Tariraudade kohad märgitakse alusvööle nurgiku ja joonlaua abil.

16. Märkide kohale puuritakse augud. Paigaldatakse alusvöö ja kontrollitakse selle
paiknemist.

17. Alusvöö jätku- ja nurgakohad tugevdatakse fiksaatorite abil. Tarirauad painutatakse kõveraks ja lüüakse vastu alusvööd. Alusvöö võib paigaldada ka kiilankrute või muude projektikohaste kinnitusvahenditega.

Karkassiprusside ettevalmistamine
18. Karkassipostideks (ehk karkassiprussideks) valitakse võimalikult sirge materjal ja saetakse sellest vajaliku pikkusega postid. Kontrollitakse lõikepindade täisnurksust. Kontrollitakse karkassipostide pikkust (eelkõige otsaseinte tegemisel). Postide jätkamist tuleb vältida. Nurgapostid (ehk nurgaprussid) naelutatakse omavahel kokku nurgadetailideks ehk nurga liitprussideks. Tuleb panna tähele, et kui liitprussi valmistamisel jääb selle sisse või vahele tühemik, millele juurdepääs hiljem osutub raskendatuks, siis tuleb see tühemik juba liitprussi ehitamisel täita projektikohase soojusisolatsioonimaterjaliga ja kaitsta ilma mõjude eest. Üldjuhul valmistatakse nurga liitprussid sellise konfiguratsiooniga, et tühemikku oleks hiljem võimalik soojustada.

Nurgapostide püstitamine
19. Nurgapostid kinnitatakse alusvöö külge ja kontrollitakse nende paiknemist. Nurgapostide toestamiseks paigaldatakse mõlema külgneva seina suunas ajutised kaldtoed.

Karkassiprusside ja avade asukoha märkimine
20. Alusvööle märgitakse karkassipostide samm (s = 600 mm, 400 mm või 300 mm – arvestab isolatsiooni ja ehitusplaadi moodulmõõtu) ning ukse- ning aknaavade postide asukohad. Ukse- ja aknaavad tehakse nimilaiusest 20 mm laiemad, tagades tulevase avatäite projektikohased kõrgusmärgid ning jättes vajaliku vahe avatäite kinnitamise ja tihendamise jaoks.

Karkassiprusside paigaldamine
21. Karkassipostid (ehk karkassiprussid) paigaldatakse ehitusprojekti kohaselt suundnööri abil. Karkassipostide vertikaalsust kontrollitakse kahest suunast. Vajaduse korral paigaldatakse toed.

22. Valitakse välja märklaud (latt), mis on pikem kui püstitatud karkassipostide vahe. Valitud lauale (latile) kantakse alusvööle märgitud karkassipostide samm. Märklaud (latt) naelutatakse horisontaalselt karkassipostide vahele.

23. Alusvööle ja märklauale (latile) tehtud märkide järgi naelutatakse kinni ülejäänud karkassipostid. Kontrollitakse karkassipostide vertikaalsust.

Karkassipostide lõikamine
24. Kui karkassipostid ei ole õige pikkusega, mõõdetakse välja vajalik pikkus ja lõikejoon märgitakse mitme punktiga. Üleliigne osa saetakse maha.

Ülemise vöö paigaldamine
25. Lähtudes projektist, mõõdetakse välja ja märgitakse detailidele serviti paigaldatava ülemise vöö paigaldusmärgid. Enne ülemise vöö kinnitamist kontrollitakse karkassipostide vertikaalsust ja seejärel kinnitatakse ülemine vöö karkassipostide külge.

26. Kui ülemist vööd on vaja jätkata, tuleb jätkukoht toestada kahe karkassiposti vahe ulatuses või paigutada jätkukohad karkassipostide peale.

Akna- ja ukseavade tegemine
27. Mõõdetakse välja ja märgitakse detailidele ava ülemise ja alumise pinna kõrgus (10 mm + nimikõrgus + 10 mm).

28. Kinnitatakse ja toestatakse ava alusvöö (tugede samm s = 600 mm või muu projektikohane mõõt). Ava alla paigaldatakse konstruktsiooniprojektis ettenähtud toed radiaatorite, elektripaigaldiste jms kinnitamiseks.

29. Avaraami postidele tehtud märkide järgi kinnitatakse ava ülemine vöö ja selle kohale paigaldatakse püstribid.

Lisaroovitise paigutuse kontrollimine
30. Tarindijooniste põhjal kontrollitakse alumise ja ülemise lisaroovi paigalduskõrgust ja märgitakse see karkassipostidele. Alumine lisaroov naelutatakse kinni.

Lisaroovitise kinnitamine
31. Järgmiste horisontaalroovide paigalduskõrgus märgitakse igale teisele püstpostile. Paigalduskõrguse määramisel võetakse aluseks alumine lisaroov. Kinnitatakse kõik lisaroovid.

Elektripaigaldiste jms tehnosüsteemide kinnitusalused
32. Elektripaigaldiste jms tehnosüsteemide kinnitusalused paigaldatakse projektide kohaselt.

Tarindi jäigastamine
33. Lisaroovitis ei taga seina vajalikku jäikust. Selleks tuleb paigaldada spetsiaalsed jäikussidemed. Nurgapostid ja alusvöö seotakse diagonaalsidemetega või kinnitatakse konstruktsiooniprojektis määratud jäikussidemed. Enne jäigastamist kontrollitakse tarindi vertikaalsust.

Puidust seinatarindi valmistamine

Platvormmeetod

Platvormsüsteemiks nimetatakse kandvate seintega puittarindi valmistusmeetodit, mille puhul püstitatakse hoone korruste kaupa nii, et tööplatvormiks on vahelaed. Seinad tehakse valmis horisontaalasendis ja tõstetakse seejärel püsti. Platvormmeetodi puhul kasutatakse standardseid tarindikomponente.

Aluse kontrollimine
34. Enne seinte valmistamist ja püstitamist kontrollitakse, kas aluspõrand on tehtud projektide kohaselt. Enne järgmise korruse seinte püstitamist peab korruse aluspõrand või vahelagi olema valmis. Täpsemalt peab olema valmis vahelae talastik ja sellele peab olema rajatud tööplatvorm, milleks võib olla nii ajutine kui ka valmisehitatud alaline aluspõrand, olenevalt vajadusest, võimalustest ja olukorrast.

Seinte asukoha väljamõõtmine
35. Mõõdetakse välja seinte asukohad ja märgitakse need aluspõrandale või vahelaetaladele. Märkimist alustatakse välisseinast. Tööks kasutatakse mõõdulinti ja märknööri. Samuti märgitakse seintes paiknevate avade asukohad ning nende alumise ja ülemise pinna kõrgus.

Vööde tegemine
36. Vööde tegemiseks vajalik puit tõstetakse tööplatvormile. Vööd valmistakse pikast puitmaterjalist. Kui ruumi on piisavalt, võib koos vöömaterjaliga tööplatvormile tõsta ka karkassipostid.

37. Vööde valmistamiseks asetatakse vajalik materjal märkide järgi aluspõrandale. Alumine ja ülemine vöö tehakse kahest prussist, mis asetatakse lapiti teineteise peale. Esmalt tehakse valmis paralleelsete seinte vööd, et tööplatvormil ei oleks risti paiknevat materjali. Tavaliselt tehakse kõigepealt valmis suured seinad, mille tegemiseks on vaja palju ruumi.

38. Aluspõrandale või taladele märgitud seinajoon kantakse nurgiku abil vöödele. Põrandale tehtud märgid lihtsustavad tööd. Enne materjali saagimist kontrollitakse mõõtmed siiski veel kord üle.

39. Viimasena tehakse seinavööd, kuid need võib teha ka seinasõrestiku koostamise käigus. Seinavööde tegemisel tuleb tähelepanu pöörata seinte püstitamise järjekorrale ja nurgaliidetele. Liited sõltuvad seinte püstitamise järjekorrast, mis tuleb kindlaks määrata hiljemalt vööde tegemise käigus. Seinte püstitamise järjekorrast sõltuvad ka ülemise vöö ristliited.

Vööde jätkamine
40. Vööde tegemisel tuleb vältida materjali jätkamist. Kui jätkamine on hädavajalik, tehakse jätkukoht karkassiposti keskele. Jätkukohta ei tohi teha ava kohale.

Avade märkimine
41. Kui vööd on valmis, märgitakse neile avade asukohad ja karkassipostide samm. Karkassipostide sammu märkimiseks kasutatakse märkrauda. Vöödele märgitakse ka täiendavate karkassipostide ja nurgapostide kohad. Vööde tegemisel tuleb mõelda ka tenderpostidele.

Avaraamide valmistamine
42. Avaraamide (postid, vööd ja toed) tegemiseks kasutatakse sama materjali, mida vööde tegemiseks. Avaraamide mõõtmed sõltuvad ava alumise ja ülemise serva kõrgusest. Avatala tehakse konstruktsiooniprojekti kohaselt.

43. Valmis avaraamid märgistatakse seinte järgi. Tähistusest peab selguma, millise ava ja millise detailiga on tegemist. Detailid pannakse avade kaupa pakkidesse ja toimetatakse vastava ava kohale.

Seinasõrestiku valmistamine
44. Vajalik materjal tõstetakse tööplatvormile. Tööplatvormil peab olema seinasõrestiku koostamiseks piisavalt ruumi. Vajalikud vööd ja postid peavad olema valmis ning seinte valmistamise ja püstitamise järjekord peab olema kindlaks määratud.

45. Vööd paigutatakse teineteisest umbes kolme meetri kaugusele. Alumine vöö asetatakse nii, et selle alumine pind jääb sisemise seinajoone kohale. Vöö kinnitatakse abinaeltega täpselt seinajoonele. Seina püstitamisel toimivad abinaelad hingedena, mis suunavad seina õigesse kohta. Ühtlasi takistavad need seina alumise serva libisemist püstitamise käigus.

Seinasõrestiku kokkunaelutamine
46. Sõrestiku osad (postid ja avaraamid) laotakse õigetesse kohtadesse. Vööde ja karkassipostide vahele asetatakse hüdroisolatsioon ja tuuletõke, mis kinnitatakse klambritega.

47. Seinasõrestik naelutatakse kokku. Naelutusjärjekord peab olema selline, et detaile ei oleks vaja jõuga kohale suruda ning naela löömiseks oleks piisavalt ruumi.

Seinasõrestiku katmine
48. Enne sõrestiku katmist kontrollitakse seina diagonaalmõõtmeid. Seina ülemise vöö võib kinnitada kergelt aluse külge, et sein katteplaatide paigaldamise käigus ei deformeeruks.

49. Seinasõrestiku katmiseks kasutatakse terveid plaate. Plaadid kinnitatakse karkassipostide ja vööde külge plaatide tootja juhendi ja konstruktsiooniprojekti kohaselt kas kruvide või naeltega. Kui plaadid on kinnitatud, saetakse viimase plaadi üleliigne osa maha.

Avade saagimine
50. Avad saetakse plaatidesse kohe pärast sõrestiku katmist või pärast seina püstitamist. Avad võib sisse lõigata alles pärast akende paigaldamist, et ruumi sisemus oleks kaitstud ilmamõjude eest.

Isolatsiooni paigaldamine
51. Aluspõrandale seina asukohale kinnitatakse projektikohane isolatsioon. Kinnitamiseks kasutatakse montaažiklambreid. Isolatsioon paigaldatakse tervikribana. Nurkade kohal asetatakse isolatsiooniriba otsad teineteise peale.

Ohutuspiirded
52. Enne seina püstitamist kinnitatakse ohutuspiirded, mis aitavad vältida kukkumisohtu järgmise korruse tegemisel.

Seina püstitamine
53. Enne seina püstitõstmist kontrollitakse alusvöö kinnitust. Pärast seda kergitatakse veidi seina ülaosa ja asetatakse selle alla väikesed puitklotsid (paigalduse abiklotsid). Klotsid aitavad vältida sõrmede jäämist seina ja aluspõranda vahele. Seina tõstmisel peab osalema vajalik hulk inimesi. Katmata puitkarkassi tõstmiseks peab olema üks inimene iga 3 meetri kohta ja kaetud (25 mm poorne puitkiudplaat) puitkarkassi tõstmiseks 1,5 meetri kohta.

54. Tõstmisel peab selg olema sirge. Tõstmist alustatakse kükkasendist sirgetele jalgadele tõusmisega. Tõstmise jätkamiseks vahetavad tõstjad ükshaaval tõsteasendi tõukeasendiks. Seejärel lükatakse sein püsti.

55. Kontrollitakse ja korrigeeritakse seina paiknemist. Enne seina nihutamist eemaldatakse abinaelad. Tavaliselt alustatakse seinte püstitamist välisseintest. Välisseinad püstitatakse nii, et järgmine sein toetub alati eelmisele. Pärast seda tõstetakse püsti välisseintega külgnevad vaheseinad. Kõige viimasena püstitatakse vaheseintega külgnevad vaheseinad.

Ohutusmeetmed seinte püstitamisel
56. Välisseina püstitamisel kasutatakse alati ohutusnööri, et vältida seina „ülevajumist”. Ohutusnöör ja kaldtoed paigaldatakse enne seina tõstmise algust. Tõstmisel tuleb jälgida, et seina langemisraadiuses ei oleks kõrvalisi isikuid.

57. Plaatkattega seina tõstmisel avaldab märkimisväärset mõju isegi nõrk tuul. Seetõttu tuleb tõstmisel pöörata erilist tähelepanu tuuleoludele. Tuulise ilma korral peab tõstjaid olema rohkem.

Seina kinnitamine
58. Püstitatud sein kinnitatakse kohe kõrvalseinte külge ja toestatakse aluspõrandale või taladele toetuvate kaldtugedega. Kõrvuti paiknevate seinatarindite püstpostid lüüakse naeltega kokku ja tarindid seotakse vööga. Seinatarindi alumine vöö naelutatakse aluspõranda ja/või talade külge.

Seina kinnitamine vundamendile
59. Seinatarind kinnitatakse otse vundamendile või pinnasele rajatud betoonplaadile. Enne seinatarindi koostamist puuritakse alusvöösse augud. Vöö ja aluse vahele paigaldatakse hüdroisolatsioon. Muus osas valmistatakse ja kaetakse seinatarindit tavapärasel viisil.

60. Sein kinnitatakse vundamenti valatud keermesvarraste või löökankrute abil. Keermesvarraste kasutamisel tõstetakse sein püsti nii, et varraste otsad lähevad alumisse vöösse puuritud aukudesse. Keermesvardad toimivad ühtlasi hingedena. Kui seina kinnitamiseks kasutatakse löökankruid, tehakse seinatarind valmis ja tõstetakse püsti. Ankrute paigaldamiseks puuritakse vundamenti läbi alumise vöö augud. Paigaldatakse löökankrud ja seinakarkass kinnitatakse mutritega, mille all on sobiva suurusega seibid.

Kontrollimine ja järgmiste tööetappide ettevalmistamine
61. Enne vahelaetalade paigaldamist kontrollitakse seinte vertikaalsust ja paiknemist. Pärast talade paigaldamist ei saa seinte asendit enam muuta. Seinte sirgust kontrollitakse suundnööri abil ning vajaduse korral korrigeeritakse seinte asendit abitugedega. Seinte vertikaalsust kontrollitakse vesiloodiga. Lõpuks kontrollitakse, kas ruumide diagonaalmõõtmed on võrdsed.

Järelevalve
62. Enne kandvate seinte ja laekandurite katmist tuleb korraldada nende ülevaatus. Ülevaatuse kohta koostatakse akt. Ülevaatusel, mille viib läbi järelevalveametnik, kontrollitakse ka sidemete vastupidavust tuule- ja paindekoormusele.

Järeltööd

Kaitsemeetmed, pindade puhastamine ja jäätmete sorteerimine
63. Eemaldatakse tööaegsed kaitsekatted ja -tarindid. Puhastatakse ümbrus, liikumisteed, liituvad tarindielemendid ja varustus ning taastatakse nende tööeelne seisukord. Töövahendid ja masinad puhastatakse, neid hooldatakse ja pannakse tulevaseks kasutamiseks hoiule. Töökoht koristatakse, jäätmed sorteeritakse ning toimetatakse ettenähtud kohta. Vajaduse korral rakendatakse puidust seinatarindi kaitseks vajalikke meetmeid

Lõppülevaatused
64. Enne peatöövõtjale üleandmist kontrollitakse puidust seinatarind üle. Puittarind peab olema terve ja vastama lepingutes kindlaks määratud nõuetele.

Üleandmine
65. Puidust seinatarindi üleandmisel antakse üle ka järelevalvedokumentatsioon. Samuti antakse üle puittarindit puudutavad hooldus- jms juhendid.

Kontrollid ja nõupidamised

Enne tööd

Instrueerimine
Veendutakse, et töötaja on instrueeritud ja talle on tutvustatud tööobjekti. Samuti peab tundma puitmaterjali tarnijate juhendeid. Töölisi juhendatakse vajalikul määral.

Avakoosolek
Avakoosolekul lepitakse kokku töö tegemiseks vajalik: töö- ja kvaliteediprojektid, ladustamise, säilitamise ja kaitse korraldamine, vastutavad isikud, kvaliteedikontrolli- ja ohutusküsimused, ajakava ja tööajad. Koostatakse avakoosoleku protokoll, millesse märgitakse võimalikud muudatused. Protokoll lisatakse objekti dokumentatsioonile.

Töökoha vastuvõtmine
Kontrollitakse töökoha valmisolekut ja võimalust teha tööd projektide kohaselt. Koostatakse vastuvõtuprotokoll.

Materjalide, tarvikute ja valmisdetailide vastuvõtmine
Kontrollitakse tarne ja saatelehtede vastavust ning tehakse kindlaks transportimisel ja käitlemisel tekkinud kahjustused. Tootekirjelduste järgi kontrollitakse, kas vastuvõetav puitmaterjal vastab nõuetele.

Töö ajal
Kõik töö kvaliteeti mõjutavad asjaolud ja kvaliteedi tagamiseks vajalikud toimingud registreeritakse näiteks objektipäevikus. Sinna märgitakse üles näiteks ilmaolud, temperatuur ja suhteline niiskus, järelevalvetoimingud ja mõõtmised ning nende tulemused. Kvaliteedikontroll viiakse läbi projektdokumentide kohaselt. Töö käigus jälgitakse valmiva tarindi kvaliteeti ja tööd võrreldakse näidistööga. Tehakse kindlaks kõrvalekallete põhjused ja kõrvaldatakse need kohe.
Puitsõrestikseina paigaldamisel tuleb pidevalt tähelepanu pöörata alljärgnevale:
– mõõtmete täpsus (vertikaalsus ja horisontaalsus ning sirgus)
– materjalide, tarvikute ja seadmete transportimine, tõstmine ja hoidmine
– tellingud ja tõsteseadmed
– paigaldustingimused (temperatuur, tuul, niiskus, valgustus ja puhtus)
– ajutised toed, kaitsekatted ja -tarindid, kinnitused
– materjalide omavaheline sobivus ja seisukord
– kondensatsioonivee eemaldamine ja kaetavate tarindite nõuetekohasus.

Pärast tööd
Pärast töö lõpetamist arhiveeritakse dokumendid. Enne tellijale üleandmist kontrollitakse valmis tööd.

Lõppülevaatus
Enne töö üleandmist korraldatakse lõppülevaatus. Seda tehakse üleandmise kontrollküsimustiku abil. Vead ja puudused kõrvaldatakse enne, kui objekt tellijale üle antakse.

Valmis töö üleandmine
Tellija, projekteerija ja töövõtja kontrollivad tehtud tööd, võrdlevad tulemust dokumentidega ning kinnitavad töö vastavust lepingule ja projektidele. Ülevaatus, võimalikud märkused ja parandusettepanekud protokollitakse. Vastuvõtuülevaatusel antakse tellijale üle tehtud puitsõrestikseina kasutus-, hooldus- ja korrashoiujuhend