MIDA TEADA ALUSKATTEST

MIDA TASUB TEADA ALUSKATTEST

Ehitusspetsialistid, eraklient või ehitaja peavad esmalt lähtuma eestikeelsest tootelehest, millega on väga lihtne võrrelda ehitustoote omadusi. Katuste aluskatted peavad vastama standardile EVS-EN 13859-1:2014 (Painduvad hüdroisolatsioonimaterjalid. Aluskatete määratlused ja omadused. Osa 1: Tükkmaterjalidest katuste aluskatted). Kvaliteetsete ehitustoodete tootelehes peab olema ka tarbijainfo (nt kasutus- ja hoiustuspiirangud ning ohutusabinõud paigaldamise ja taastöötlemise ajal), mis on standardi EVS-EN 13859-1:2014 kohaselt nõutav lisas E.  Eraldi on muu informatsioon (paigaldusjuhendid, toimivusdeklaratsioonid jne), et teostatavad kvaliteetsed ehitustööd vastaksid juhenditele ja oleksid üheselt mõistetavad kõigile osapooltele. Üldjuhul ei tohi katuse aluskatete ja tuuletõkkekangaste toimivusdeklaratsioonid olla vanemad kui 6 kuud. See on oluline, sest standardite kontrollmeetodid muutuvad ajas väga kiiresti ja see võimaldab teil omada parimat võimalikku ehitustoodet. Kui toimivusdeklaratsioon muutub, siis koos sellega muutub ka tootelehel olevad tehnilised andmed ja sellest tulenevalt muutub ka tootelehe väljastamise kuupäev (mitte vanem kui 6 kuud). Eestikeelseid juhendmaterjale nõuavad Eest Vabariigi ja Euroopa Liidu seadused.

Ennekõike õiged tuulutusvahed ja tuulutusavad.

Enne katuse vahetust, ehitamist  või projekteerimist peab mõtlema ka selle, et katusekattematerjalide ja katuse aluskatte vaheline tuulutus oleks tagatud, sest ebapiisava suurusega  tuulutusvahe ja tuulutusavad põhjustavad katusekatte ning selle aluse puitkonstruktsioonide kahjustusi. Kui katusekonstruktsioonist välja difundeeruv niiskus ei saa välja tuulduda, siis vastu puitkonstruktsioone, katuse aluskatte sisekülge ja katusekattematerjali sisekülge kondenseeruv niiskus lõhub talvisel ajal katusekatet ja pikemas ajas tekivad puitkonstruktsioonidele puidukahjustused. Selleks, et tagada takistamatu õhuliikumine on oluline, et tuulutusvahe arvestatakse ainult distantsliistu kõrgusega. Tuulutusvahe arvutamisel ei tohi arvestata roovitusega. Vastavalt katuse kalletele kasutatakse soovituslike miinimum mõõte, mis on antud järgnevas tabelis:

Katuse kalle Räästa tuulutus (cm²/sarika jm kohta) Harja tuulutus (cm²/sarika jm kohta) Min. tuulutuse läbilõige (cm²/sarika jm kohta) Distantsliistu kõrgus (cm)
≤ 3⁰ 600 600 1000 15
3-5⁰ 200 200 500 6
> 5⁰ 200 100 200 4
Vastavalt DIN 4108-3  räästa tuulutus ≥ 2 ‰, vähemalt 200 cm²/sarika jm kohta ja katuseharja tuulutus ≥ 0,5 ‰, vähemalt 50 cm²/sarika jm kohta.

Tabel kehtib olenemata katusekattematerjalist või katuse aluskattest.

Olenevalt konstruktsioonist tekitatakse mõnikord ka topelt tuulutusvahe. Näiteks lisaks katusekatte alusele tuulutusele ka katuse aluskatte (kondentsikile) ja tuuletõkke plaadi vahel. Sellisel juhul kehtivad täpselt samad reeglid, mis on eelmises tabelis. Tuulutusvahed ja -avad tagavad niiskuse välja ventileerimise ja distantsliistu kõrgus minimaalne mõõt 45mm on piisav roovlattide kinnitamiseks, et kanda katuse kattematerjali- ja tuulekoormusi. Kui distantsliistu paksus on alla 45mm, siis peavad kõik katusekatte roovlatid kinnituma aluskonstruktsiooni ehk sarikasse.
Miks peab olema distantsliistu (tuulutusliistu) paksus vähemalt 45mm? Eelpool näidatud tabel on vastavuses rahvusvahelisele standarditele ja heaks kiidetud. See tabel on loodud, et katused toimiksid olenemata asukohast ja riigist. Väike seletus, miks sellised arvud:
1. Tuulutusvahe on mõeldud õhu takistusteta liikumise tagamiseks ehk tuulutamiseks. Distantsliistud kinnitatakse paralleelselt ja sarikatele ehk lihtsustatult võib öelda ka vee äravooluga samas suunas.
2. Roovitust kinnitav kinnitusvahend peab kinnituma distantsliistu vähemalt 30mm. Kui seda ei tagata, siis peab kinnitusvahend kinnituma aluskonstruktsiooni ehk sarikasse. Viimasel juhul muutub kinnitusvahendite pikkus ja maksumus ebamõistlikult kalliks.
3. Olenevalt tuulekoormustest arvutatakse kinnitusvahendite kinnitussügavust valemiga: kinnitusvahendi läbimõõt (nt 5mm) x 8. Kui korrutame 5mm x 8 saame kinnitusvahendi kinnitussügavuseks vähemalt 40mm ja sellisel juhul on distantsliist paksusega 40mm ebapiisav. Korrektne on kasutada distantsliistu paksusega 45mm.

Katuse aluskatte termostabiilsus ehk vastupidavus suvisele päikese kuumusele.

Oleme Eestis harjunud tegelema ainult suhteliselt lühiajalise talvega ja arvestamata, et suvine kuumus kui ka UV mõjutavad väga oluliselt katuse katteid ja nende aluskatteid. Termostabiilsus on katuse aluskatete puhul üks olulisemaid näitajaid. Lihtsate katuse aluskatete pikaajaline temperatuuritaluvus on alla +60 kraadi, kui samas võib päevi kestva päikese käes aastast aastasse oleva katusekatte temperatuur tõusta ca +/ +80 kraadini. Sellises situatsioonis on näiteks plekkkatuste puhul kasutatava liiga madala (alla +100 kraadi) temperatuuritaluvusega katuse aluskatete kasutamine kindel ohumärk. 

Ilmastikukindlus ehk vastupidavus ilmastikumõjudele (rahe- ja hoovihm, UV-kiirgus, jne) ilma katusekatteta.

Tööprotsessides kui ka ehitamisel võib tulla ette lühi- või pikaajalisi ettenägematuid viivitusi, millega peab arvestama. Viivituse põhjused võivad olla väga erinevad näiteks katusekatte tarneviivitus, tööliste haigestumised jms. Katuse aluskatte ilmastikukindlus ehk vastupidavus ilmastikumõjudele on sellisel puhul väga oluline ja ilmastikukindlus peab olema eeldatavast ehitusajast vähemalt 1 kuu (4 nädalat) pikem. Kujutage ette, et teie katuse täielikuks (katuse aluskatte ja katusekatte) paigaldamiseks on ettenähtud ca 4 nädalat ja ehitusprotsessis tekkivad mingisugused viivitused. Kas katuse aluskatte ilmastikukindlus 1 kuu (4 nädalat) on piisav, et tagada hoone ehitus vastavalt heale ehitustavale? 

Venivus!

Katuse aluskatete venivus kui ehitusfüüsikaline näitaja on puistevillade puhul väga oluline näitaja. Kui plaat- või mattvillade paigaldamise puhul ei kasutata koormusi, siis puistevillade puhul kasutatakse suunatult õhusurvet materjali paigaldamiseks. See suurendab survet katuse aluskattele, aurutõkkele ja nende venivusele. Plaat- või mattvilladele kasutatavate katuse aluskatete katkevenivuse näitajad jäävad 50-70% vahele, mis on ilmselgelt liiga veniv puistevillade jaoks. Puistevillade puhul kasutatavate katuse aluskatete venivus ei tohi ületada 20%. Oluline teave, millest eriti ei räägita ja puistevilladega kasutamise info peab olema kirjas tehnilisel tootelehel.

Veeauru läbilaskvus ehk ka rahvakeeles “hingavus”!

Kaasaegsete kõrgema kvaliteediga katuse aluskatete veeauru läbilaskvust ehk rahvakeeles “hingavust” vaadeldakse ainult sd-väärtusega. Kahjuks mõõdetakse sd-väärtust laborites ja ilma sisepinnal olevate ehitusmaterjalideta. Sellepärast olge ettevaatlikud, kui te kasutate nn “hingavaid” katuse aluskatteid pressitud ja tihedate plaatmaterjalide peal. Odavates ja vananenud tehnoloogiates kasutatakse nn mikropoorseid (konvektiivseid) tehnoloogiaid, mis võivad väga lihtsalt muutuda veeauru tõkestavateks.  Veeauru tõkestavaks muutub mikropoorne aluskate juhul kui plaatmaterjal või suurest niiskusvoos tekkiv veekile sulgeb õhukanalid.  

Võrdle tehnilisi andmeid!!!

Väga lihtne on eelpool toodut tootelehtedes olevat infot ja tehnilistes andmetes olevaid näitajaid võrrelda. Tootelehes peab olema ka tarbijainfo (nt kasutus- ja hoiustuspiirangud ning ohutusabinõud paigaldamise ja taastöötlemise ajal), mis on standardi EVS-EN 13859-1:2014 kohaselt nõutav lisas E.  Tootelehed ja nendes olevad tehnilised andmed peavad olema eesti keeles, et esitatud andmed oleksid kõigile Eestis tegutsevatele osapooltele üheselt mõistetavad.

Paigalda õigesti!

HINGAV ALUSKATE

 

MITTEHINGAV ALUSKATE