FASSAADIVOODERDUS

PUITTARINDITÖÖD

FASSAADIVOODERDUS

SISUKORDTÖÖDE KIRJELDUSTÖÖETAPIDEELTÖÖDTÖÖDJÄRELTÖÖDKVALITEET

SISUKORD

Tööde kirjeldus
Tööetapid
Eeltööd
Tööde teostamise kirjeldus
Järeltööd
Kvaliteedi tagamine

TÖÖDE KIRJELDUS

Lähteolukord

Eelnevalt tehtud tarindid (näiteks vundamendid, seinad ja katus) vastavad projektidele, on kontrollitud ja heaks kiidetud. Fassaadi puitmaterjal on ehitusplatsil olemas ja paigaldamiseks valmis. Ehitusplatsil on olemas tööks vajalikud materjalid ja seadmed. Fassaadipuit on projektikohaselt töödeldud (näiteks krunditud, värvitud).

Lõpptulemus

Fassaadi puitvooderdus on tehtud projekti kohaselt. Töö on kontrollitud ja tunnistatud projektidele vastavaks. Töö käigus tekkinud jäätmed on sorteeritud ja töökoht koristatud.

Seotud tööd

Seinte ja katuste puittarinditööd ning akna- ja uksetööd

Brigaad

2…3 töölist

Puitfassaaditööde hulka kuuluvad:

– tuulutuslaudade ja roovide kinnitamine hoone tarindile
– veelaua kinnitamine soklile
– laudade paigutuse kavandamine
– laudade lõikamine, veenina tegemine
– voodrilaudade kinnitamine.

TÖÖETAPID

Abitööd
– mõõtmine ja märkimine
– materjalide ja tööjooniste kontrollimine
– materjalide teisaldamine töö ajal
– tööaegne koristamine
– töökaitsemeetmed

Eeltööd
– avakoosolek ja töökoha vastuvõtmine
– materjalide vastuvõtmine, ajutine ladustamine
– materjalide ja masinate kohaletoimetamine
– tööaegsed kaitsemeetmed
– aluse kontrollimine, mõõtmine ja märkimine

Lõpptulemus
Roovitis, ühekordne või kahekordne
Vooderdamine, sulundiga voodrilaud, kaaslaudis, hõre laudis

Järeltööd
– seadmete äraviimine ja hoiulepanek
– jäätmete sorteerimine ja koristamine
– töökoha üleandmine

EELTÖÖD

Töö alustamiseks vajalike eelduste loomine
1. Enne töö alustamist viiakse läbi avakoosolek, millel lepitakse kokku tööd puudutavates küsimustes. Avakoosolekul arutatakse läbi puitfassaaditöö ajakava, seadmete, tööjõu, materjalide ja tarvikute kättesaadavus, projektid, paigaldusjuhendid ja -järjekord, kvaliteedinõuded ja tööohutus. Kontrollitakse projektide teostatavust. Erilist tähelepanu pööratakse liitedetailidele. Vaadatakse üle kaitsemeetmeid ja paigaldustööd puudutavad õigusaktid ja kohalikud eeskirjad.

Vajalikud dokumendid
– tasapindade mõõtejoonised
– avade joonised
– lõikejoonised
– fassaadijoonised
– montaažiprojekt

Tööliste instrueerimine
2. Brigaadile antakse ülevaade töökohast ja töömeetoditest. Brigaadile selgitatakse tööetappide kvaliteedinõudeid ja kvaliteedi tagamise meetmeid ning töö- meetodi, objekti ja toodete ohutusnõudeid. Brigaad peab teadma puitfassaadi paigaldusjärjekorda.

Töökoha vastuvõtmine
3. Töökoha vastuvõtmisel kontrollitakse, kas eelmised tööetapid on paigaldustöö alustamiseks vajalikus järgus ja vastavad projektidele. Edasiste töödega kinni kaetavad tarindid peavad olema valmis ning nende kohta peavad olema koostatud kaetud tööde aktid. Kontrollitakse aluse vertikaalsust ja horisontaalsust. Ülevaatusel avastatud vead ja puudused protokollitakse ning kõrvaldatakse enne töö alustamist.

4. Töökohal tuleb luua niisugused töötingimused, mis võimaldavad saavutada nõuetekohase kvaliteedi. Enne tööde alustamist tehakse kindlaks valitsevate ilmaolude mõju töötegemisele. Veendutakse, et töökohal valitsevad tingimused vastavad materjalide kasutusnõuetele (temperatuur, niiskus) ja ohutusnõuetele (elekter, valgustus, puhtus). Sõiduteed ning maha- ja pealelaadimiskohad peavad vastama koormustele. Sõidu- ja liikumisteed peavad olema eraldatud. Sõiduteed ei tohi ristuda ehitusplatsi liikumisteedega.

Masinate ja seadmete kontrollimine
5. Enne masinate ja seadmete kohaletoimetamist ja kasutuselevõttu kontrollitakse nende korrasolekut ja sobivust kavandatud tööks. Vajalikud materjalid, masinad ja seadmed toimetatakse töökohale.

Töötasapinnad
6. Puitvoodri paigaldamisel kasutatakse ohutusnõuetele vastavaid kontrollitud tellinguid ja sobivaid töölavasid. Kõrgtöödel kasutatakse ohutuse tagamiseks turvarakmeid ja -köit. Kukkumist takistavatele kaitsemeetmetele ja ohutusnõuete täitmisele pööratakse pidevalt tähelepanu.

Tõstevahendid
7. Enne tõstmist kontrollitakse tõstetrosside, -kettide ja teiste tõstevahendite seisukorda ja lubatud koormust. Tõstetrossid, -ketid jms tõstevahendid kinnitatakse tõsteaasade külge või teistesse tõstekohtadesse. Vajaduse korral kasutatakse tõstetugesid ehk haaratseid. Puitmaterjali tõstmisel jälgitakse pidevalt tõstetrosside, -kettide ja teiste tõstevahendite seisukorda.

Tõstetsoon
8. Et tõkestada kõrvaliste isikute liikumine, eraldatakse tõstetsoon muust ehitusplatsist piirete, pukkide või lipunööri/ ohutuslindiga. Tõstetööde ajal on tõstetsoonis liikumine keelatud.

Tõstmine
9. Tõstmise ajal peab paigaldajate ja tõsteseadme juhi vahel olema silmside või korralik raadioside. Kui kraana või muu tõsteseadme juhil pole võimalik koorma liikumist kogu aeg näha, tuleb kasutada signaliseerija abi. Suurte puiduvirnade tõstmisel kasutatakse juhtimisköit.

Puitmaterjali vastuvõtmine
10. Puitmaterjali vastuvõtmisel kontrollitakse tarne vastavust saatelehele, materjali seisukorda ning vastavust projektidele ja lepingutele. Materjali juurde kuulub tootekirjeldus, milles peab olema märgitud kasutatud puit, viimistlusmeetod, viimistleja ja viimistlusaeg. Lisaks on tarnedokumentides märgitud lõppviimistluseks sobivad värvid ja soovitus värvimistööde tegemiseks ehitusplatsil. Samuti leidub tootekirjelduses tegevusjuhend olukorraks, kui näiteks halva ilma tõttu ei saa lõppviimistlust teha kohe pärast puitvooderdise paigaldamist. Vajaduse korral tuleb kontrollida ka seda, kas vooderdusmaterjal on krunditud ning oksakohad vastavad kvaliteedinõuetele.

Puitmaterjali ladustamine
11. Ehitusplatsil peab olema piisavalt ruumi puitmaterjali tõstmiseks, transportimiseks ja ajutiseks ladustamiseks. Puitmaterjali tarned ning paigaldusaeg ja -järjekord kavandatakse nii, et puitu poleks vaja ehitusplatsil asjatult ladustada. Ajutise ladustusplatsi pind peab taluma puitmaterjali koormust. Õhukuiv puitmaterjal ladustatakse tasasele pinnale asetatud aluslattidele. Puitmaterjal laotakse virna kihtide kaupa ja kihtide vahele pannakse vahelipid, et õhk saaks virnas liikuda. Kaitseks niiskuse ja mustuse eest kaetakse virn kattega.

Fassaadi puittarinditöö
Mõõtmine
12. Enne fassaaditöö alustamist mõõdetakse üle seinte kõrgus ning avade alumise ja ülemise serva kõrgus. Ühtlasi kavandatakse laudade jaotus.

Puitmaterjali töötlemine ehitusplatsil
13. Enne laudade paigaldamist töödeldakse ristlõikepindu värviga, sest piki süüd imendub vesi puitu kergemini.

Püstlaudis
Tuulutusvahe

14. Püstlaudise puhul kinnitatakse tuuletõkke peale karkassipostide kohale vertikaalsed tuulutuslauad (22-32 x 50-100 mm). Juhul kui on laudise jätkamine seinal siis kasutatakse lauda laiusega 75 või 100 mm. Juhul kui aluspuu on kitsas (45-50) siis tuleb kasutada materjali min. paksusega 32 mm, et vältida naelte sisenemist tuuletõkkesse. Kinnitamiseks kasutatakse kuumtsingitud naelu. Kui fassaadivooderdise taha jääb ka ilma tuulutusliistudeta piisav tuulutusvahe, pole tuulutusliiste vaja paigaldada. NB! Iga objekt on erinev ja iga olukord on ka erinev ning lähtuvalt sellest tuleb leida õige lahendus.

Kinnitusroovide paigaldamine
15. Tuulutusliistude peale kinnitatakse horisontaalroovid (samm 600 mm). Kinnitusroovid, kui on tegu vertikaalse voodrilaudisega, paigaldatakse ka avade ülemisse ja alumisse serva.

Veenina
16. Vajaliku pikkusega voodrilauad võib valmis lõigata juba enne paigaldamist, kuid üleliigse osa võib laua alumisest otsast maha saagida ka pärast laudade paigaldamist. Laudade alumine ots saetakse nurga all, et tekiks veenina. Laudade otsad peavad olema krunditud.

Veelaud
17. Laudise alumisest servast u 20–30 mm madalamale lüüakse horisontaalne veelaud. Veelaua horisontaalsust kontrollitakse nivelliiri või pika vesiloodiga. Vooderdise ja pinnase lõppkõrguse vahe peab olema vähemalt 300 mm.

Laudise paigaldamine
18. Püstlaudis tehakse tavaliselt nii, et laua südamik jääb väljapoole. Lisaks pööratakse tähelepanu aastarõngaste suunale. Nii aastarõngaste kui ka saagimisjälgede suund peaks olema allapoole. Voodrilaudise paigaldamist alustatakse nurgast. Nurka ja avade mõlemale küljele paigaldatakse täislaiusega laud.

Katteliistudega laudis ja kaaslaudis
19. Katteliistudega laudise ja kaaslaudise puhul kinnitatakse nii alumised kui ka pealmised lauad nii, et laua südamik jääb väljapoole (vt joonist). Kaaslaudise puhul jäetakse laudade vahele vähemalt 20 mm. Pealmiste laudade kinnitamisel ei tohi lüüa naelu läbi alumise laua. Katteliistudega laudise puhul paiknevad alumised lauad peaaegu teineteise vastas ja 40 mm laiused katteliistud kinnitatakse lauavahede kohale.

20. Pealmisi voodrilaudu tavaliselt ei jätkata. Pealmiste laudadena kasutatakse servatud laudu. Kui alumisi laudu on vaja jätkata, tuleb jätkukoht saagida nurga all ja paigaldada lauad nii, et vesi ei valguks liitesse.

21. Alumised lauad paigaldatakse veelaua kohale ükshaaval, laudade sammu kontrollitakse mõõtklotsiga ja vertikaalsust vesiloodiga. Laud kinnitatakse kuumtsingitud naeltega mõlemast servast.

Sulundvooder
22. Profillauad naelutatakse otse aluslaudade külge. Enne kinnitamist veendutakse, et lauad paiknevad vertikaalselt ja sulundid on tihedalt ühendatud. Vajaduse korral kasutatakse paigaldamisel mõõtklotsi

23. Kui veelauda ei kasutata, lõigatakse voodrilaudade alumised otsad juhtlaua abil sirgeks. Unustada ei tohi veenina tegemist ja saagimiskoha kruntimist

Horisontaallaudisega vooder
Kinnitusroovid

24. Tuuletõkke peale karkassipostide kohale ning nurkade ja avade äärde kinnitatakse vertikaalsed roovlauad.

Alumine lauarida
25. Alumiseks voodrilauaks valitakse võimalikult sirge, pikk ja kvaliteetne laud. Alumist lauda võib emastapi poolt kuni kolmandiku võrra kitsamaks saagida. Laud tuleb saagida nii, et selle alumisse serva tekiks veenina. Alumine lauarida paigaldatakse korraga kogu hoone ulatuses ja laudade horisontaalsust kontrollitakse näiteks vesiloodiga.

26. Kui vooderdamiseks kasutatakse sulundita laudu, kinnitatakse seina alaosale liist, mille abil antakse alumisele lauareale vajalik kalle. Lauad kinnitatakse vähemalt 20 mm ülekattega. Tähelepanu tuleb pöörata sellele, et laudade südamik jääks väljapoole.

Laudade kinnitamine
27. Kinnitamiseks kasutatakse kuumtsingitud naelu. Kinnitus peab võimaldama fassaadikatte niiskus- ja soojusliikumist. Laud naelutatakse kõigi alusroovide külge. Kui laua laius on 95 mm, piisab ühest naelast, mis lüüakse umbes kolmandiku kaugusele laua alumisest servast. Laiemad lauad kinnitatakse kahe naelaga. Enne kinnitamist kontrollitakse laudade horisontaalsust ja sulundi tihedust.

Jätkud
28. Horisontaallaudade jätkud tehakse kinnitusroovide kohale. Jätkatavate laudade otsad tuleb saagida nurga all. Jätkukohad tuleb jaotada ühtlaselt kogu seina ulatuses. Laudadel ei tohi olla kahjustusi ega halbu oksakohti. Avade ääred jms kohad tehakse konstruktsiooniprojekti kohaselt.

Laudise kontrollimine
29. Pärast puitvoodri paigaldamist kontrollitakse, kas tuulutusvahe toimib kogu seina ulatuses. Samuti kontrollitakse, kas puitvoodri ja pinnase lõppkõrguse vahe on vähemalt 300 mm.

Puidu värvimine
30. Lõppvärvimine peaks toimuma võimalikult varsti pärast puitmaterjali paigaldamist. Värvimisel tuleb jälgida, et vuugid, jätkukohad ja naelapead saaksid ühtlaselt värviga kaetud.

Järeltööd

Kaitsemeetmed, pindade puhastamine ja jäätmete sorteerimine
31. Eemaldatakse tööaegsed kaitsekatted ja -tarindid. Puhastatakse ümbrus, liikumisteed, liituvad tarindielemendid ja varustus ning taastatakse nende tööeelne seisukord. Töövahendid ja masinad puhastatakse, neid hooldatakse ja pannakse need tulevaseks kasutamiseks hoiule. Töökoht koristatakse, jäätmed sorteeritakse ning toimetatakse ettenähtud kohta. Vajaduse korral rakendatakse puitfassaadi kaitseks vajalikke meetmeid.

Lõppülevaatused
32. Enne töö üleandmist kontrollitakse tehtud puitfassaad üle. Pinnad peavad olema puhtad ja kahjustusteta ning vastama lepingutes kindlaks määratud nõuetele. Kontrollitakse, kas puitfassaadi seinatarind on seestpoolt õhu- ja aurutihe

Üleandmine
33. Puitfassaadi üleandmisel antakse üle ka järelevalveaktid. Samuti antakse üle puitfassaadi puudutavad hooldus- jms juhendid

KVALITEEDI TAGAMINE

Kontrollülevaatused ja nõupidamised

Enne tööd
Instrueerimine
Veendutakse, et töötaja on instrueeritud ja talle on tutvustatud töökohta. Samuti peab tundma materjalitootjate juhendeid. Töölisi juhendatakse vajalikul määral.

Avakoosolek
Avakoosolekul lepitakse kokku töö tegemiseks vajalik: töö- ja kvaliteediprojektid, ladustamise, säilitamise ja kaitse korraldamine, vastutavad isikud, kvaliteedikontrolli- ja ohutusküsimused, ajakava ja tööajad. Koostatakse avakoosoleku protokoll, millesse märgitakse võimalikud muudatused. Protokoll lisatakse objekti dokumentatsioonile.

Töökoha vastuvõtmine
Kontrollitakse töökoha valmisolekut ja võimalust teha tööd projektide kohaselt. Koostatakse vastuvõtuprotokoll.

Puitmaterjali vastuvõtmine
Kontrollitakse saate- ja veolehtede korrektsust ning võimalike transpordi- jt kahjustuste olemasolu. Tootekirjelduste järgi kontrollitakse, kas vastuvõetav puitmaterjal vastab nõuetele.

Töö ajal
Kõik töö kvaliteeti mõjutavad asjaolud ja kvaliteedi tagamiseks vajalikud toimingud registreeritakse näiteks objektipäevikus. Sinna märgitakse üles näiteks ilmaolud, temperatuur ja suhteline niiskus, järelevalvetoimingud ja mõõtmised ning nende tulemused. Kvaliteedikontroll viiakse läbi projektdokumentide kohaselt. Töö käigus jälgitakse valmiva tarindi kvaliteeti ja võrreldakse seda näidistööga. Tehakse kindlaks kõrvalekallete põhjused ja kõrvaldatakse need kohe. Puitfassaadi paigaldamisel tuleb pidevalt tähelepanu pöörata alljärgnevale:
– mõõtmete täpsus (vertikaalsus ja horisontaalsus)
– tellingud, tõstemehhanismid ja muud seadmed
– töötingimused, kaitsemeetmed
– kukkumist takistavad kaitsemeetmed
– kondensatsioonivee eemaldamine ja kaetavate tarindite nõuetekohasus.

Pärast tööd
Enne tellijale üleandmist kontrollitakse töötulemust ja arhiveeritakse dokumendid

Lõppülevaatus
Enne töö üleandmist korraldatakse lõppülevaatus. Tehtud tööd kontrollitakse üleandmise kontroll-lehe abil. Vead ja puudused kõrvaldatakse enne, kui objekt üle antakse.

Valmis töö üleandmine
Tellija, projekteerija ja töövõtja kontrollivad tehtud tööd, võrdlevad tulemust dokumentidega ning kinnitavad töö vastavust lepingule ja projektidele. Ülevaatus, võimalikud märkused ja parandusettepanekud protokollitakse. Vastuvõtuülevaatusel antakse tellijale üle paigaldatud puitfassaadi kasutus-, hooldus- ja korrashoiujuhend.