PUITTARINDITÖÖD. KATUSETARINDID

PUITTARINDITÖÖD.

KATUSETARINDID

SISUKORDTÖÖDE KIRJELDUSTÖÖETAPIDTÖÖDE KIRJELDUSTRADITSIOONILINEPLATVORMMEETODJÄRELTÖÖDKVALITEET

SISUKORD

Tööde kirjeldus
Tööetapid
Tööde teostamise kirjeldus
Traditsiooniline või platvormmeetod
Järeltööd
Kvaliteedi tagamine

TÖÖDE KIRJELDUS

Lähteolukord

Eelnevad tarindid ja vajalikud tehnopaigaldised on tehtud projektide kohaselt, kontrollitud ja heaks kiidetud. Puit ja teised materjalid ning seadmed on ehitusplatsil olemas ja kasutamiseks valmis.

Lõpptulemus

Katuse puittarind on tehtud projekti kohaselt. Töö on kontrollitud ja tunnistatud projektidele vastavaks. Töö käigus tekkinud jäätmed on sorteeritud ja töökoht koristatud.

Seotud tööd

Seinte ja vahelagede puittarinditööd, soojustamine, kütte-, ventilatsiooni- ja veesüsteemide paigaldamine ning katusekattetööd.

Brigaad

2…3 töölist

Abitööd

– mõõtmine ja märkimine
– materjalide ja tööjooniste kontrollimine
– materjalide teisaldamine töö ajal
– tööaegne koristamine
– töökaitsemeetmed

Eeltööd

– avakoosolek ja töökoha vastuvõtmine
– materjalide vastuvõtmine, kontrollimine ja ajutine ladustamine
– projektide ülevaatamine
– materjalide ja masinate kohale toimetamine
– tööaegsed kaitsemeetmed
– aluse kontrollimine, mõõtmine ja märkimine

Katuse puittarinditöö

Sarikate paigaldamine
Räästaste tegemine
Aluslaudis

Järeltööd
– kaitsemeetmed
– seadmete äraviimine ja ladustamine
– jäätmete sorteerimine ja koristamine
– töökoha üleandmine

Vajalikud dokumendid ja joonised

Projektdokumendid
– töökirjeldus
– ehitusprojekt ja tööde teostamise projekt (joonised, arvutused jms)
– paigaldusjoonised

Töödokumendid – ehitusplatsi üldplaan
– kalenderplaan
– tõstetööde plaan
– montaažiprojekt
– ohutusmeetmed kukkumise vältimiseks

Töö üleandmisprotokollid

TÖÖDE KIRJELDUS

Eeltööd

Töö alustamiseks vajalike eelduste loomine

1. Enne töö alustamist viiakse läbi avakoosolek, millel lepitakse kokku tööd puudutavates küsimustes. Avakoosolekul arutatakse läbi katuse puittarindi ehitamise ajakava, seadmete, tööjõu, materjalide ja tarvikute kättesaadavus, projektid, paigaldusjuhendid ja -järjekord, kvaliteedinõuded ja tööohutus. Kontrollitakse projektide teostatavust. Erilist tähelepanu pööratakse liitedetailidele. Vaadatakse üle kaitsemeetmeid, puittarinditöid puudutavad õigusaktid ja kohalikud eeskirjad.

Vajalikud dokumendid
– tasapindade mõõtejoonised
– avade joonised
– lõikejoonised
– fassaadijoonised
– montaažiprojekt

Tööliste instrueerimine

2. Brigaadile antakse ülevaade töökohast ja töömeetoditest. Töölistele (paigaldajatele ja vajaduse korral kraanajuhile) selgitatakse tööetappide kvaliteedinõudeid ja kvaliteedi tagamise meetmeid ning töömeetodi, objekti ja toodete ohutusnõudeid. Brigaadi liikmed ja kraanajuht peavad teadma tööde järjekorda.

Töökoha vastuvõtmine

3. Töökoha vastuvõtmisel kontrollitakse, kas eelmised tööetapid ning seonduvad tööd on katuse puittarinditöö alustamiseks vajalikus järgus ja vastavad projektidele. Edasiste töödega kinni kaetavad tarindid peavad olema valmis ning nende kohta peavad olema koostatud kaetud tööde aktid. Kontrollitakse paigaldusaluse vertikaalsust ja horisontaalsust. Ülevaatusel avastatud vead ja puudused protokollitakse ning kõrvaldatakse enne töö alustamist.

4. Töökohal tuleb luua niisugused töö- tingimused, mis võimaldavad saavutada nõuetekohase kvaliteedi. Enne töö alustamist tehakse kindlaks valitsevate ilmaolude mõju paigaldus- ja tõstetöödele. Veendutakse, et töötingimused vastavad ohutusnõuetele (elekter, valgustus, töökoha puhtus). Sõiduteed ning maha- ja peale laadimiskohad peavad vastama koormustele. Sõidu- ja liikumisteed peavad olema eraldatud. Sõiduteed ei tohi ristuda ehitusplatsi liikumisteedega.

Masinate ja seadmete kontrollimine

5. Enne masinate ja seadmete kohale toimetamist ja kasutuselevõttu kontrollitakse nende korrasolekut ja sobivust kavandatud tööks. Vajalikud materjalid, masinad ja seadmed toimetatakse töökohale. Enne töö alustamist kontrollitakse kraana jt tõsteseadmete ülevaatusdokumentide kehtivust, maksimaalset lubatud koormust ja sobivust paigaldustööks.

Puitmaterjali vastuvõtmine

6. Puitmaterjali vastuvõtmisel kontrollitakse tarne vastavust saatelehele, materjali seisukorda ning vastavust projektidele ja lepingutele. Kontrollitakse, kas materjali niiskusesisaldus on puittarindi tegemiseks sobiv (alla 24%). Materjali juurde kuulub tootekirjeldus, milles peavad olema ka andmed kasutatud puidu kohta.

Puitmaterjali ladustamine

7. Ehitusplatsil peab olema piisavalt ruumi puitmaterjali tõstmiseks, transportimiseks ja ajutiseks ladustamiseks. Puitmaterjali tarned ning paigaldusaeg ja -järjekord kavandatakse nii, et puitu poleks vaja ehitusplatsil asjatult ladustada. Õhukuiv puitmaterjal ladustatakse tasasele pinnale asetatud aluslattidele. Puitmaterjal laotakse virna kihtide kaupa ja kihtide vahele pannakse vahelipid, et õhk saaks virnas liikuda. Kaitseks niiskuse ja mustuse eest kaetakse virn kattega.

Kontrollida
– lepingudokumendid, projektide teostatavus
– montaažiprojekt ja tõstetööde plaan
– vastuvõtuülevaatused ja kasutuseelsed ülevaatused
– ladustamine, kaitsemeetmed

Katuste puittarinditöö

Katusel töötamine

8. Kui töö toimub kõrgel ja väikesel pindalal, tuleb töö organiseerimisele pöörata erilist tähelepanu. Seetõttu tuleb katusel töötades hoolt kanda puhtuse ja korra eest ning tagada ohutu pääs katusele.

Töötasapinnad

9. Katuse puittarindi tegemisel kasutatakse ohutusnõuetele vastavaid kontrollitud tellinguid ja sobivaid töölavasid. Kõrgtöödel kasutatakse ohutuse tagamiseks turvarakmeid ja -köit. Kukkumist ära hoidvatele kaitsemeetmetele ja ohutusele tuleb puittarinditöödel pöörata pidevalt tähelepanu

Tõstevahendid

10. Kontrollitakse tõstetrosside, -kettide ja teiste tõstevahendite seisukorda ja lubatud koormust. Tõstetrossid, -ketid ja teised tõstevahendid kinnitatakse tõsteaasade või tarindi tootja näidatud tõstekohtade külge. Vajaduse korral kasutatakse tõstetugesid. Tõstmise ajal jälgitakse pidevalt tõstetrosside, -kettide ja teiste tõstevahendite seisukorda.

Tõstetsoon

11. Kõrvaliste isikute liikumise tõkestamiseks eraldatakse tõste- ja paigaldustsoon muust ehitusplatsist piirete, pukkide või lipunööri/ohutuslindiga. Tõste- ja paigaldustööde ajal on tõstetsoonis liikumine keelatud.

Tõstmine

12. Tõstmise ajal peab paigaldajate ja kraanajuhi vahel olema silmside või korralik raadioside. Kui kraana või muu tõsteseadme juhil pole võimalik koorma liikumist kogu aeg näha, tuleb kasutada märguandja abi.

13. Tõstetöödel pööratakse tähelepanu tõstmise ajal valitsevatele ilmaoludele (tuul, lumesadu, vihm, temperatuur jms). Tugeva tuule korral (> 10 m/s) tuleb tõstmisel olla väga ettevaatlik. Kui tuule tugevus on üle 15 m/s, tuleb töö katkestada.

14. Suurte koormate tõstmisel kasutatakse juhtimisköit. Eriti ettevaatlik tuleb olla märgade või suure pindalaga koormate käitlemisel ja tõstmisel. Tõstetöödel tuleb tähelepanu pöörata sellele, et fermidele ja roovitisele ei langeks liiga suur punktkoormus (näiteks puiduvirn).

Kaitsemeetmed

15. Katuse puittarindi tegemisel tuleb pidevalt hoolt kanda vajalike kaitsemeetmete eest – eriti sel juhul, kui tarind on soojustatud villaga. Töö ajal tuleb tähelepanu pöörata kaitsekatete seisukorrale ja piisavusele. Kaitsekatted tuleb kinnitada nii, et isegi tugev tuul ei saaks rebida neid lahti. Samas peavad katted olema hõlpsasti eemaldatavad kinnitusnööre läbi lõikamata.

Kontroll
– töötingimused, seadmed, abivahendid
– tööetapid, tööohutus
– tõstekohad, ajutised toed ja jäikussidemed

Traditsiooniline meetod

Pärlini tegemine

16. Kõigepealt mõõdetakse välja katuseneelude kohale paigaldatavate pärlinite alusvööde pikkus. Alusvööd saetakse valmis ja kinnitatakse pööningvahelaele.

17. Mõõdetakse välja pärlinipostide pikkus. Saetakse postid valmis, paigaldatakse alusvööle ja ühendatakse ülemise vööga.

18. Seejärel tehakse valmis teised pärlinid. Valmis pärlinite abil on lihtne kõrguseid määrata.

Sarikate paigaldamine

19. Pärlinitele märgitakse sarikate asukohad ja saetakse valmis vajaliku pikkusega sarikad. Sarikate pikkuse määramisel tuleb arvesse võtta ka räästa laiust. Sarikad tõstetakse paika ja kinnitatakse pärlinite külge naelte või spetsiaalsete kinnititega. Kinnitusviis on määratud projektis.

20. Vastasviilude sarikad ühendatakse omavahel naelutusplaatide või vineeriga või paigaldatakse sarikate otsad kõrvuti ja naelutatakse kokku.

Fermide valmistamine ehitusplatsil

21. Töölauale tehakse konstruktsiooniprojekti järgi fermi šabloon.

22. Fermi vööd ja postid asetatakse šablooni ja naelutatakse kokku. Kontrollitakse liidete tugevust, puitmaterjali vastavust nõuetele, naelte arvu ja suurust.

Räästaste tegemine

23. Räästasarikas kinnitatakse viilu postide külge ning räästatalad naelutatakse sarikate külge nii, et need paikneksid katuse alusservaga paralleelselt. Räästatalade paigaldussamm võib olla näiteks 600 mm. Räästa soovitatav laius on alumisel katuseserval vähemalt 600 mm ja viilul vähemalt 400 mm.

24. Sarikate otsad saetakse maha nii, et räästas jääks sirge.

Räästa otsalauad ja aluslaudis

25. Otsalauad ning külg- ja otsaräästa aluslaudis tehakse projektis ettenähtud viisil. Seina ja räästa liitekohale tuleb jätta tuulutusava.

Platvormmeetod

Talade paigaldamine

26. Harjatala ja sarikad kinnitatakse konstruktsiooniprojekti kohaselt. Enne harjatala paika tõstmist kinnitatakse selle külge talakingad.

27. Seina vöödele märgitakse sarikate asukohad. Enne sarikate paigaldamist kinnitatakse ka vöödele talakingad või nurgafksaatorid. Kui sarikate toestamiseks tuleb seinatarindile paigaldada lisatoed, kinnitatakse ka need enne sarikate paigaldamist.

28. Enne katusekandurite paigaldamist asetatakse vaheseinte peale auru- ja õhutõkke ribad.

29. Sarikad tõstetakse paika käsitsi või kraana abil. Sarikad kinnitatakse konstruktsiooniprojekti kohaselt naelte või kruvidega.

Fermide paigaldamine

30. Seina ülaservale asetatakse aurutõkke ribad ja fermide jaoks paigaldatakse vajalikud lisatoed. Märgitakse fermide asukohad ja fermide või vööde külge kinnitatakse terasest kinnitusdetailid. Ühtlasi tehakse valmis fermide paigaldamist lihtsustavad vahepuud. Vahepuude pikkuseks on fermide paigaldussamm.

31. Fermide paigaldamiseks on kaks võimalust. Suured fermid tõstetakse paika ja kinnitatakse ükshaaval. Väiksemad fermid, mida on võimalik liigutada käsitsi, võib paigaldada ilma kraanata.

Katuselaudis

Distantsliistude paigaldamine

32. Sarikate ja tuuletõkkeplaatide peale kinnitatakse olenevalt paigaldatavast aluskattest kas sarikatega paralleelsed või ristuvad ja paralleelsed distantsliistud. Distantsliistude peale paigaldatakse vajaduse korral aluskate (näiteks profilplekist katuste ja kivikatuste alla).

Roovitise paigaldamine

33. Roovitis paigaldatakse katusematerjali tootja juhendi kohaselt. Roovitise paigaldamist alustatakse räästast ja roovlattide samm määratakse näiteks mõõtlati abil.

Täislaudis

34. Bituumensindlitest katuse puhul tuleb roovitise peale teha täislaudis. Täislaudis tehakse ka väikese kaldega teraskatuste ning vask- ja alumiiniumkatuste alla.

35. Neelude ja räästaste kohale tehakse täislaudis. Korstnate ja katuseluukide ümbrus ning need katusepiirkonnad, kuhu võib kõrgemalt tasapinnalt kukkuda lund, kaetakse samuti täislaudisega. Täislaudist kasutatakse ka katuseredelite ja -sildade ning valtsliidete kohal.

Hõrelaudis

36. Valtsplekk-katuste all kasutatakse hõrelaudist (samm 200 mm). Räästaste, neelude ja läbiviikude äärtesse tehakse 1 m ulatuses täislaudis.

Roovitis

37. Profilplekk- ja kivikatuste aluslaudisena võib kasutada roovitist. Avade äärde ja neelude kohale paigaldatakse lisaroovid. Kontrollitakse, kas roovisamm vastab katuse raskusele ja kattematerjalile.

Avad laudises

38. Vajalikud avad tehakse aluslaudisesse tuleohutusnõudeid ja vajalikke ohutusdistantse arvesse võttes. Avade äärtesse tehakse projektis määratud lisatoed, kalded ja ülespöörded.

Järelevalve

39. Enne kandvate seinte ja laekandurite katmist tuleb korraldada nende ülevaatus. Ülevaatuse kohta koostatakse akt. Ülevaatusel, mille viib läbi järelevalveametnik, kontrollitakse ka sidemete vastupidavust tuule- ja paindekoormusele.

Kontroll
– paigaldustäpsus
– tarindite püsivus montaaži ajal
– nurgaliited
– tuulutusavad ja nende tihedus

Järeltööd

Kaitsemeetmed, pindade puhastamine ja jäätmete sorteerimine

40. Eemaldatakse tööaegsed kaitsekatted ja -tarindid. Puhastatakse ümbrus, liikumisteed, liituvad tarindielemendid ja varustus ning taastatakse nende tööeelne seisukord. Töövahendid ja masinad puhastatakse, neid hooldatakse ja need pannakse tulevaseks kasutamiseks hoiule. Töökoht koristatakse, jäätmed sorteeritakse ning toimetatakse ettenähtud kohta. Katmata katusetarind kaetakse pärast valmistamist kinni.

Lõppülevaatused

41. Enne üleandmist kontrollitakse katuse kandetarind üle. Puittarind peab olema terve ja vastama lepingutes kindlaks määratud nõuetele. Kontrollitakse katusekandurite vertikaalsust ja paigaldussammu.

Üleandmine

42. Katuse kandetarindi üleandmisel antakse üle ka järelevalveprotokollid. Samuti antakse üle puittarindit puudutavad hooldus- jms juhendid.

Kontroll
– jäätmete sorteerimine
– puhtus, korrashoid

KVALITEEDI TAGAMINE

Kontrollülevaatused ja nõupidamised

Enne tööd

Instrueerimine

Veendutakse, et töötaja on instrueeritud ja talle on tutvustatud töökohta. Samuti peab ta tundma materjalitootjate juhendeid. Töölisi juhendatakse vajalikul määral.

Avakoosolek

Avakoosolekul lepitakse kokku töö tegemiseks vajalik: töö- ja kvaliteediprojektid, ladustamise, säilitamise ja kaitse korraldamine, vastutavad isikud, kvaliteedikontrolli- ja ohutusküsimused, ajakava ja tööajad. Koostatakse avakoosoleku protokoll, millesse märgitakse võimalikud muudatused. Protokoll lisatakse objekti dokumentatsioonile.

Töökoha vastuvõtmine

Kontrollitakse töökoha valmisolekut ja võimalust teha tööd projektide kohaselt. Koostatakse vastuvõtuülevaatuse protokoll.

Puitmaterjali vastuvõtmine

Kontrollitakse saate- ja veolehtede korrektsust ning võimalike transpordi- jt vigastuste olemasolu. Tootekirjelduste või -sertifkaatide järgi kontrollitakse, kas vastuvõetav puitmaterjal vastab nõuetele.

Töö ajal

Kõik töö kvaliteeti mõjutavad asjaolud ja kvaliteedi tagamiseks vajalikud toimingud registreeritakse näiteks objektipäevikus. Sinna märgitakse üles näiteks ilmaolud, temperatuur ja suhteline niiskus, järelevalvetoimingud ja mõõtmised ning nende tulemused. Kvaliteedikontroll viiakse läbi projektdokumentide kohaselt. Töö käigus jälgitakse valmiva tarindi kvaliteeti. Tehakse kindlaks kõrvalekallete põhjused ja kõrvaldatakse need kohe. Katuse kandetarindi tegemisel tuleb pidevalt tähelepanu pöörata alljärgnevale:

– mõõtmete täpsus (vertikaalsus ja horisontaalsus)
– materjalide, tarvikute, seadmete ja valmisdetailide transportimine, tõstmine ja hoidmine
– tellingud ja tõsteseadmed
– paigaldustingimused (näiteks temperatuur, tuul, niiskus, valgustus ja puhtus)
– ajutised toed, kaitsekatted ja -tarindid, kinnitused
– materjalide omavaheline sobivus ja seisukord
– kondensatsioonivee eemaldamine ja kaetavate tarindite nõuetekohasus.

Pärast tööd

Pärast töö lõpetamist arhiveeritakse dokumendid. Enne tellijale üleandmist kontrollitakse valmis tööd.

Lõppülevaatus

Enne töö üleandmist korraldatakse lõppülevaatus. Tehtud tööd kontrollitakse üleandmise kontroll-lehe abil. Vead ja puudused kõrvaldatakse enne, kui objekt tellijale üle antakse.

Valmis töö üleandmine

Tellija, projekteerija ja töövõtja kontrollivad tehtud tööd, võrdlevad tulemust dokumentidega ning kinnitavad töö vastavust lepingule ja projektidele. Ülevaatus, võimalikud märkused ja parandusettepanekud protokollitakse. Vastuvõtuülevaatusel antakse tellijale üle katuse kandetarindi kasutus-, hooldus- ja korrashoiujuhend.