Hind

AJATÖÖKoefitsient määradOHUTEGURID

AJATÖÖ

Kood Nimetus Ühik Rea maksumus Märkus

AJ-001

Miinimum arve

kord

21,00 €

Kehtib kõigi tööde suhtes mis jäävad alla 1 nth.

AJ-002

Töölise norm.töötund – ajatöö

h

15,00 €

 + töövahendite korvamine …

AJ-003

Abitöölise norm.töötund -ajatöö

h

12,00 €

 + töövahendite korvamine …

AJ-004

Konsultatsioon ja pakkumuste, eelarvete koostamine jne. kontoris

h

15,00 €

 + kulumaterjalid …

AJ-005

Konsultatsioon ja pakkumuste, eelarvete koostamine objektil

h

16,50 €

+ kulumaterjalid …

AJ-006

Ehituslikud tööd – ajatöö

h

15,00 €

 + töövahendite korvamine …

AJ-007

Lammutustööd – ajatöö

h

18,00 €

Lammutustöid teostavale töölisele mõjuvad füüsikalised, bioloogilised, keemilised, füsioloogilised ning psühholoogilised ohutegurid ja suurenevad õnnetusohud…

AJ-008

Lammutustöödel materjali sorteerimine ja ladustamine vastavalt sortimendile ja eritingimustes lammutustööd

h

21,00 €

Lammutustöid teostavale töölisele mõjuvad füüsikalised, bioloogilised, keemilised, füsioloogilised ning psühholoogilised ohutegurid ja suurenevad õnnetusohud…

AJ-009

Puusepp-tisleri töö

h

15,00 €

 + töövahendite korvamine …

AJ-012

Maalri töötund – ajatöö

h

15,00 €

 + töövahendite korvamine …

AJ-013

Transportöö

h

15,00 €

Materjalide transportimine objektil, koormate laadimine jne.

AJ-014

Koristustööd

h

15,00 €

Koristus- ja puhastustöötajale mõjuvad  füüsikalised, bioloogilised, keemilised, füsioloogilised ning psühholoogilised ohutegurid ja õnnetusohud…

TRA-001

Transport väikeauto

km

0,55 €

Väljasõidud objektile  …

         

NB!

Siin on ära toodud pisike osa hinnakirjast.

NB!

Kui töid teostatakse objektil mis vajab väljasõitu, lisandub summale transportkulu .

NB!

Käesolevad hinnad ei sisalda materjalide maksumust.

NB! Soovid konkreetsele tööle hinda siis kutsu kohale.  Vaatan objekti (töö) üle, teen vajalikud mõõdistused, annan kliendile nõu, et kuidas ja mis, ning millised võivad olla millegi tegemata jätmise tagajärjed jne.  Aeg on ressurss ja seetõttu ka arvestatav rahas. 

TÖÖAEG: 9:00 KUNI 17:00. Lõunapausi pikkuse võrra nihkub lõpuaeg edasi.
Tööaja sisse kuulub ka sõiduaeg objektile ja tagasi. 

Kehtib alates:  10. jaanuar 2017 a

Aeg

Hinna kordaja

9:00 – 18:00 

1

6:00 – 9:00 ja 18:00 – 21:00

2

21:00 – 6:00 

3

Puhkepäevad ja riiklikud pühad

3

Seadusega lühendatud tööpäeva järgsed töötunnid kuni kella 21:00-ni

2,5

Kehtib alates 1.märts 2020 a.

Tööd tellides väärtusta enda ja töömehe aega.

Ohutegurid töökeskkonnas

 
 
 

Viimati uuendatud: 15.05.2021

 
 • Töökeskkonnas esinevad ohutegurid jagatakse viide gruppi – füüsikalised, füsioloogilised, bioloogilised, keemilised ja psühhosotsiaalsed.
 • Töökeskkonna ohutegurid võivad põhjustada tervisekahjustusi nii traumasid kui ka haigestumisi.
 • Töökeskkonnas võivad esineda erinevad ohutegurid, kuid kindlasti esineb kõikidel töödel füüsikaline, psühhosotsiaalne ja füsioloogiline ohutegur.

Töökeskkonnas esineb viide gruppi kuuluvaid ohutegureid.

Füüsikalised ohutegurid on:

Füsioloogilised ohutegurid on

 • füüsilise töö raskus sh raskuste käsitsi teisaldamine,
 • sama tüüpi liigutuste kordumine ja
 • üleväsimust põhjustavad sundasendid ja -liigutused töös ning
 • muud samalaadsed tegurid, mis võivad aja jooksul põhjustada tervisekahjustusi.

Töötaja füüsilise ülekoormuse vältimiseks peab tööandja:

 • kohandama töö töötajale võimalikult sobivaks
 • võimaldama töötajale tööpäeva või töövahetuse jooksul tööaja hulka arvatavaid vaheaegu.

Töökoha kujundamisel ja töö korraldamisel tuleb arvestada töötaja kehalisi, vaimseid, soolisi ja ealisi iseärasusi ning tema töövõime muutumist tööpäeva või vahetuse jooksul.

Psühhosotsiaalsed ohutegurid on

 • õnnetus- või vägivallaohuga töö
 • ebavõrdne kohtlemine
 • kiusamine ja ahistamine tööl
 • töötaja võimetele mittevastav töö
 • pikaajaline töötamine üksinda
 • monotoonne töö
 • muud juhtimise, töökorralduse ja töökeskkonnaga seotud tegurid, mis võivad mõjutada töötaja vaimset või füüsilist tervist, sealhulgas põhjustada tööstressi.

Tööandja peab psühhosotsiaalsest ohutegurist tuleneva tervisekahjustuse ennetamiseks rakendama abinõusid, sealhulgas:

 • kohandama töökorralduse ja töökoha töötajale sobivaks,
 • optimeerima töötaja töökoormust,
 • võimaldama töötajale tööpäeva või töövahetuse jooksul tööaja hulka arvatavaid vaheaegu
 • parandama ettevõtte psühhosotsiaalset töökeskkonda.

Keemilised ohutegurid on ettevõttes käideldavad ohtlikud kemikaalid ja neid sisaldavad materjalid. Kui kemikaali pakendil on üks allolevatest märkidest, on tegemist ohtliku kemikaaliga.

Bioloogilised ohutegurid on

 • mikroorganismid (bakterid, viirused, seened jm), sealhulgas geneetiliselt muundatud mikroorganismid,
 • rakukultuurid,
 • inimese endoparasiidid,
 • muud bioloogiliselt aktiivsed ained, mis võivad põhjustada nakkushaigust, allergiat või mürgistust.

Kaitseks töökohas toimivate bioloogiliste ohutegurite eest peab tööandja võtma tarvitusele abinõud, arvestades ohuteguri nakatamisvõimet.

Allikas: https://www.tooelu.ee/et/91/ohutegurid-tookeskkonnas

Info lisatud: 14 august 2021