Hind

AJATÖÖHinnakordajaOHUTEGURID

ÜLDHINNAKIRI

Kood

Nimetus

Ühik

Hind

Info

AEG-1-2 Miinimum arve kord 25,00 Kehtib kõigi tööde suhtes mis jäävad alla 1 nth*.
AEG-1-3 Konsultatsioon, pakkumuste, eelarvete koostamine jne. kontoris h 17,00 + kulumaterjalid …
AEG-1-4 Konsultatsioon objektil h 18,50 + kulumaterjalid …
AEG-1-24 Ehituslikud tööd – ajatöö h 17,00 + töövahendite korvamine …
AEG-1-10 Lammutustööd – ajatöö h 20,00 Lammutustöid teostavale töölisele mõjuvad füüsikalised, bioloogilised, keemilised, füsioloogilised ning psühholoogilised ohutegurid ja suurenevad õnnetusohud…
AEG-1-11 Lammutustöödel materjali sorteerimine ja ladustamine vastavalt sortimendile ja eritingimustes lammutustööd h 23,00 Lammutustöid teostavale töölisele mõjuvad füüsikalised, bioloogilised, keemilised, füsioloogilised ning psühholoogilised ohutegurid ja suurenevad õnnetusohud…
AEG-1-18 Puusepp-tisleri ajatöö h 17,00 + töövahendite korvamine …
AEG-1-19 Maalritööd – ajatöö h 17,00 + töövahendite korvamine …
AEG-1-28 Transporttööd h 17,00 Materjalide transportimine objektil, koormate laadimine jne.
AEG-1-9 Koristustööd h 17,00 Koristus- ja puhastustöötajale mõjuvad  füüsikalised, bioloogilised, keemilised, füsioloogilised ning psühholoogilised ohutegurid ja õnnetusohud…
TRA-2-1 Transport väikeauto km 0,65 Väljasõidud objektile, materjalide varumisega seotud sõidud …

*nth – töölise normeeritud töötund

Käesolevad hinnad ei sisalda käibemaksu.
Käesolevad hinnad ei sisalda materjalide maksumust.
Tööaja sisse kuulub sõiduaeg objektile ja tagasi.
TÖÖAEG: 9:00 KUNI 17:00
Kehtib alates:  10. jaanuar 2023a

NB! Soovid konkreetsele tööle hinda siis kutsu kohale. Vaatan objekti (töö) üle, teen vajalikud mõõdistused, jne. Koostan vastavalt tööle pakkumise jne.
Aeg on ressurss ja seetõttu ka arvestatav rahas.

Hinnakordajad

AEG

HINNA KORDAJA

9:00 – 18:00 1
6:00 – 9:00 ja 18:00 – 21:00 2
21:00 – 6:00 3
Puhkepäevad ja riiklikud pühad 3
Seadusega lühendatud tööpäeva järgsed töötunnid kuni kella 21:00-ni 2
Kehtib alates 1.märts 2020 a.

NB! Soovid konkreetsele tööle hinda siis kutsu kohale. Vaatan objekti (töö) üle, teen vajalikud mõõdistused, jne. Koostan vastavalt tööle pakkumise jne.
Aeg on ressurss ja seetõttu ka arvestatav rahas.

Ohutegurid töökeskkonnas

 
 
 

Viimati uuendatud: 15.05.2021

 
 • Töökeskkonnas esinevad ohutegurid jagatakse viide gruppi – füüsikalised, füsioloogilised, bioloogilised, keemilised ja psühhosotsiaalsed.
 • Töökeskkonna ohutegurid võivad põhjustada tervisekahjustusi nii traumasid kui ka haigestumisi.
 • Töökeskkonnas võivad esineda erinevad ohutegurid, kuid kindlasti esineb kõikidel töödel füüsikaline, psühhosotsiaalne ja füsioloogiline ohutegur.
 

Töökeskkonnas esineb viide gruppi kuuluvaid ohutegureid.

Füüsikalised ohutegurid on:

Füsioloogilised ohutegurid on

 • füüsilise töö raskus sh raskuste käsitsi teisaldamine,
 • sama tüüpi liigutuste kordumine ja
 • üleväsimust põhjustavad sundasendid ja -liigutused töös ning
 • muud samalaadsed tegurid, mis võivad aja jooksul põhjustada tervisekahjustusi.

Töötaja füüsilise ülekoormuse vältimiseks peab tööandja:

 • kohandama töö töötajale võimalikult sobivaks
 • võimaldama töötajale tööpäeva või töövahetuse jooksul tööaja hulka arvatavaid vaheaegu.

Töökoha kujundamisel ja töö korraldamisel tuleb arvestada töötaja kehalisi, vaimseid, soolisi ja ealisi iseärasusi ning tema töövõime muutumist tööpäeva või vahetuse jooksul.

Psühhosotsiaalsed ohutegurid on

 • õnnetus- või vägivallaohuga töö
 • ebavõrdne kohtlemine
 • kiusamine ja ahistamine tööl
 • töötaja võimetele mittevastav töö
 • pikaajaline töötamine üksinda
 • monotoonne töö
 • muud juhtimise, töökorralduse ja töökeskkonnaga seotud tegurid, mis võivad mõjutada töötaja vaimset või füüsilist tervist, sealhulgas põhjustada tööstressi.

Tööandja peab psühhosotsiaalsest ohutegurist tuleneva tervisekahjustuse ennetamiseks rakendama abinõusid, sealhulgas:

 • kohandama töökorralduse ja töökoha töötajale sobivaks,
 • optimeerima töötaja töökoormust,
 • võimaldama töötajale tööpäeva või töövahetuse jooksul tööaja hulka arvatavaid vaheaegu
 • parandama ettevõtte psühhosotsiaalset töökeskkonda.

Keemilised ohutegurid on ettevõttes käideldavad ohtlikud kemikaalid ja neid sisaldavad materjalid. Kui kemikaali pakendil on üks allolevatest märkidest, on tegemist ohtliku kemikaaliga.

Bioloogilised ohutegurid on

 • mikroorganismid (bakterid, viirused, seened jm), sealhulgas geneetiliselt muundatud mikroorganismid,
 • rakukultuurid,
 • inimese endoparasiidid,
 • muud bioloogiliselt aktiivsed ained, mis võivad põhjustada nakkushaigust, allergiat või mürgistust.

Kaitseks töökohas toimivate bioloogiliste ohutegurite eest peab tööandja võtma tarvitusele abinõud, arvestades ohuteguri nakatamisvõimet.

Allikas: https://www.tooelu.ee/et/91/ohutegurid-tookeskkonnas

Info lisatud: 14 august 2021