Saematerjal

Saepuit

4 SAEPUIT

4.1 Üldist

Skeletitarindites kasutatava saepuidu niiskusaste on tavaliselt 15…25% kuivmassist (keskmiselt 20%). Saepuidu niiskusastme muutumine põhjustab toote ristlõike mõõtmete muutumist. Rusika-reegel on järgmine: niiskusastme muu-tumine 4 protsendiühiku võrra põhjustab toote ristlõike mõõtmete 1-protsendilise muutumise. Näiteks mõõtmed 50 x 100 mm 20% niiskusastmel on 49 x 98 mm 12% niiskusastmel.

4.2 Saepuidu levinumad mõõtmed

Saepuidu levinumad paksused on (mm):

19¹ 22² 25¹ 32 38 44² 50 63 75 100 125 150

¹ tavaliselt mänd

² tavaliselt kuusk

muid eespool esitatud paksusi on tavaliselt saada nii männist kui kuusest.

Saepuidu levinumad laiused on (mm):

50¹ 75² 100 125 150 175 200 225

¹ tavaliselt lõhestatud, mille korral laius on 48 mm

² tavaliselt lõhestatud, mille korral laius on 73 mm

Paksus- ja laiusmõõtmed tähendavad toote nimimõõtmeid 20% niiskuses. Saepuidule on lubatud tabelis 5 esitatud hälbed nimimõõtmetest.

Männi ja kuuse veidi erinev tüve ehitus ja optimaalne saagimine põhjustavad nimetatud puiduliikide saepuidu mõõtmete osalise erinevuse.

Saepuidu levinumad pikkused on vahemikus 1800…5400 mm 300 mm vahedega nii, et külglaudade pikkus on vahemikus 1800…2400 mm ja kesktoodete pikkus vahemikus 3900…5400 mm, vt. joonis 2.

Männi saepuitu saab surve all immutatult enamiku levinud ristlõike mõõtmetega, vt. tabel 6.

4.3 Mõõtulõigatud puidu levinumad mõõtmed

Mõõtu lõigatud puit on jämehööveldatud puit, mis on paksuselt ja/või laiuselt täpselt mõõtu lõigatud. Ehituspuit on jämehööveldusega kõikidelt külgedelt mõõtu lõigatud.

Betooni raketisteks ette nähtud mõõtu lõigatud puit on eritoode, mis on jäme-hööveldusega kolmelt küljelt mõõtu lõigatud, üks külg võib olla saepindne.

Mõõtu lõigatud puidu levinumad pak-sused on (mm): 20, 44, 48.

Mõõtu lõigatud puidu levinumad laiused on (mm): 44, 66, 92, 97, 147, 172, 197.

RISTLÕIKE MÕÕTMETE ALUSEL TULETATUD SAEPUITTOODETE NIMETUSED

Käesolev nimetuste loend ei ole seotud põhikvaliteediklassidega. Käesoleval ajal levinumad nimetused on:

Latt on saepuittoode, mille paksus ja laius on alla 75 mm.

Laud on saepuittoode, mille paksus on alla 38 mm ja laius üle 75 mm.

Plank on saepuittoode, mille paksus on üle 38 mm ja laius üle 75 mm. Laiuse ja paksuse erinevus on tavaliselt üle 25 mm. Plankusid kasutatakse eelkõige kandetarindites ning postide ning taladena.

Pruss on saepuittoode, mille paksus on 75 mm või enam ja mille laius võrdub paksusega või erineb sellest maksimaalselt 25 mm. Prussid saetakse tavaliselt süüd lõhestamata ja nendel lubatakse suuremaid poomkante.

Traditsioonilistest nimetustest esineb veel pars (paksus 38…50 mm, laius 75…150 mm) ja muud prussid mõõtmetega 100…175 mm.

Saepuidu osade nimetused on esitatud joonisel 12.

PALGI OSA, SAAGIMISVIISI VÕI KVALITEEDI ALUSEL TULETATUD SAEPUITTODETE NIMETUSED

Kesktooted on palgi keskosast saetavad tooted, mille paksus on tavaliselt 32 mm või enam.

Poolpuhtad kesktooted (VS = poomkant) on C klassi saepuit, mille mõlema serva saetud pind on toote kogu pikkuses vähemalt 1/3 paksusest.

Külglauad on kesktoodetest väljapoolt palgi pinnaosast saadav servatud saematerjal, mille paksus on tavaliselt 16…25 mm.

Pindlauad (PL) on vähemalt C klassi nõuetele vastavad püsiva paksusega ja 75…125 mm laiused poomkandiga külglauad, mille mõlema serva ning väliskülje saetud pind on kogu pikkuses vähemalt 1/4.

Poolpuhas külglaud vastab klassi A nõuetele. Väliskülg peab kogu pikkuses ja mõlemad servad poole paksuse ulatuses olema saepinnad. Kasutatakse ka nimetust höövelpoomkant (HVS).

Kolmelt küljelt oksatu külglaud on kummalgi serval ja välisküljel täiesti oksatu ja vastab kvaliteediklassi A1 nõuetele. Muus osas (sisekülg) peab see vastama kvaliteediklassi A3 nõuetele.

Lõhestatud saepuitu võib liigitada kas enne või pärast lõhestamist. Lõhestatud saepuidu mõõtmetel on lubatud lõhestamisest tingitud nimimõõtmetest väiksemad mõõtmed.

Latid ja liistud on lõhestatud saepuit, mille paksus on 12…38 mm ja laius 25…63 mm. Lubatud on lõhestamisest tingitud nimimõõtmetest väiksemad mõõtmed.

Puit pildis

Tootjad, turustajad

Saematerjali turustaja Puumarket

Mõõdud tabelina

Saematerjali jm kogus 1-s tm -s.

Kliki pildile, et näha suuremalt.

Lae alla tabel pdf failina siit.